1. Valg af dirigent

Kristian vælges som dirigent til årets generalforsamling, tak for hjælpen!
Alt godkendt vedr. indkaldelse til generalforsamlingen.

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

Velkommen til Gartnervængets generalforsamling 2024.
Bestyrelsen har siden marts 2023 fortsat arbejdet for at forbedre og vedligeholde vores dejlige grundejerforening. Siden marts 2023, har bestyrelsen bestået af Mie, Nikolaj, Henrik, Niels og Simon med ekstra hjælp fra Lars sidst i perioden.

Siden sidste generalforsamling har vi fået mange nye beboere i Gartnervænget. Stort velkommen til jer!

Forår 2023

I år har vi etableret Kaninlauget, som er kommet godt fra start og allerede har skabt en masse positiv trafik og samvær blandt beboerne og andre fra det omkringliggende område. Det har været dejligt at se, at der har været opbakning fra så mange til initiativet, og at det skaber glæde blandt børnene.

Derudover var foråret også mærket af en langstrakt proces med ekstraordinære generalforsamlinger, hvor vi skulle tage stilling til forskønnelsesudvalgets forslag om beplantning udvalgte steder i Gartnervænget samt oprettelse af reelle parkeringspladser de steder, hvor folk typisk allerede parkerer.
Udfaldet blev, at oprettelse af parkeringspladser ved den lille legeplads blev vedtaget, men resten af forslagene faldt.
Grundet det store besvær udvalget havde haft med opgaven, blev det umiddelbart efter opløst. Der er stadig mulighed for at andre kan samle faklen op og fortsætte arbejdet, hvis de har lyst.

Sommer

Til august mødtes vi traditionen tro til arbejdsdag og sommerfest i Gartnervænget.
Der blev taget godt fra og sat en masse flueben på vores to-do-liste ift. vedligehold af Gartnervænget
fællesarealer. Endnu en gang afholdt Mie og Simon en hyggelig eftermiddagsaktivitet for vejens
børn, som både samarbejdede og konkurrerede i en masse sjove leje for til sidst at finde en skat med lækre snacks. Tak til alle fremmødte for den gode stemning og det gode arbejde – det er skønt at se, hvor meget vi kan nå, når vi arbejder sammen.
Om aftenen afholdt vi Gartnervængets sommerfest med vores klassiske samskudsgilde, snak og god stemning. Det var en rigtig hyggelig aften, som gav en skøn følelse af sammenhold på vejen.

Efterår

Efteråret, som resten af året, var præget af utroligt meget nedbør, hvilket sammen med de nedfaldne blade pressede kloakafløbene til det yderste.

En stor tak til alle dem, der trådte til og hjalp med at rense afløbene og undgå de værste oversvømmelser nede for enden af vejen i Gartnervænget. Den kraftige nedbør viste os, at vi lever i en ny tid, hvor vi skal være ekstra
opmærksomme på vejens beredskab, så vi kan håndtere det ekstreme vejr, når det kommer.

Processen omkring at tynde ud i træerne på Gartnervængets skovarealer fortsatte også i 2023, og Niels og Nikolaj har begge været ude med Skovdyrkerne og besigtige de træer, som skal fældes.

Et par sager om beskæring og fjernelse af de andre træer på Gartnervængets fællesarealer ledte bestyrelsen til at træffe en principiel beslutning om kun at give tilladelse til at fjerne træer af sikkerhedshensyn.

Vinter

Til vinter afholdt vi igen i år et hyggeligt julearrangement med æbleskiver, gløgg og bål på den store legeplads. Det var en stor succes med et imponerende fremmøde, og Henrik og Niels fortjener en stor cadeau for at arrangeret eftermiddagen og stille godter frem. Det blev desværre ikke en gentagelse af det fine fastelavnsarrangement fra sidste år – måske har vi bedre held næste år.

Til vinter har vi også haft unormalt vejr, og den store snestorm i starten af 2024 gav både
hovedpine ift. snerydning og afhentning af affald, som blev udskudt af flere omgange. Det var godt at se, at så mange gav den gas med sneskovlene, så det kunne blive nogenlunde fremkommeligt igen.

Til slut vil vi gerne takke alle beboere for et godt år. Det er jeres indsats og engagement, der gør Gartnervænget til et skønt sted at bo. Vi ser frem til endnu et år med gode initiativer og fællesskab. Og stor tak til Marek for at passe godt på vores fællesarealer på Gartnervænget året igennem.
Tak for et godt år her på Gartnervænget!

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

Regnskab

 • 55 ud af 56 grundejere har betalt kontingent. Dette skyldes, at én husstand ved en fejl betalte dobbelt kontingens i 2022.
  Grundet en forglemmelse, blev den årlige betaling på 20.000,- til vejfonden ikke overført i 2023. Der er derfor blevet overført for både 2023 og 2024 i indeværende år.
  Overskuddet for 2023 ser derfor større ud, end det reelt er (overskuddet for 2023 er korrigeret til 15.786,82).

Regnskabet godkendes.

Budget

 • Der ses en udgift på 40.000 til betaling til vejfonden. Dette skyldes som nævnt ovenfor den dobbelte overførsel (2023 og 2024).
 • Tilbud fra Thøgersen (vedr. etablering af parkeringspladser ved den lille legeplads) bliver tilføjet til budgettet for 2024.03.23 Udgift vedr. fældning af træer: tilbuddet fra skovdyrkerne indebar en indkomst til Gartnervænget grundet træmassen, som Skovdyrkerne køber. Budget for fældning samt tilbud på genbeplatning af området bliver indhentet og præsenteret til ekstraordinær generalforsamling i april.
 • Der spørges til budget for lapning af hullerne i vejen: Der er indkøbt materialer til lapning af vejen (til næste arbejdsdag). Dertil opfordring til alle husejere om at feje vejen foran vores huse fri for grus og småsten, da dette slider på vejen.

Budgettet godkendes.

Se Bilag 3 Regnskab 2023 og budget 2024

5. Rettidige indkomne forslag fra medlemmer

Ingen.

6. Forslag fra bestyrelsen

Bestyrelsens forslag præsenteres af Nikolaj.

Bilag til dagsordenpunktet:

 • Forslag om fældning af træer i Gartnervængets område IV
 • Bilag 1 Notat om besigtigelse af træer på Gartnervænget, Ry – lokalplan 93
 • Bilag 2 Yderligere træer på Gartnervænget, Ry – lokalplan 93
 • I lokalplanen står der, at grundejerforeningen skal stå for vedligehold af områdets fællesarealer.
 • Skovdyrkerne og Skanderborg Kommune har besigtiget fællesarealerne med skov sammen med bestyrelsen, hvorefter Skanderborg Kommune har udarbejdet et notat (se bilag ovenfor), som Skovdyrkerne skal arbejde ud fra.
  Kommunen skal stadig godkende en reel ansøgning fra grundejerforeningen, hvis nedenstående forslag vedtages. Vedtages fældning af træer i de nævnte områder, vil der skulle foretages en høringsproces med Violvej.
 • Biolog fra Skanderborg Kommune beskriver genplantningen og beskæringen af syge egetræer som en 100 års plan med henblik på at få egetræerne til at vokse frem.
 • Område 1, 2 og 3: granerne svækker egetræernes vækst. At passe på egetræerne sikrer bedre biodiversitet samt længere levetid for skoven (idet egetræerne har en længere
  levetid). Grantræernes rodnet ligger naturligt meget højt, hvorfor de er i øget risiko for at vælte i tider med meget vind og vand. Besluttes det at fælde ét grantræ, anbefales det at fælde dem alle, da de har ”en social struktur”, hvor træerne stabiliserer hinanden).
  I område 1 og 2 vurderes det fra Skovdyrkerne og kommunen, at der ikke er behov for genplantning, da der allerede er godt grundlag for, at træer vil vokse op fra skovbunden.
  I område 3 vil der være behov for genplantning. Dette vil blive foretaget med vejledning fra Skovdyrkerne og Skanderborg Kommune ift. at sikre hjemmehørende arter og hensigtsmæssig skov-beplantning.
 • Område 4: Skanderborg Kommune skal godkende evt. fældning af træer. Der har været et ønske fra Violvej om at få fældet nogle enkelte træer, hvilket ikke er godkendt af kommunen.
  Efter besigtigelse af Skovdyrkerne og Skanderborg Kommune er det fra bestyrelsens side besluttet, at de 3 store graner i område 4 vil blive fældet. Dette af sikkerhedsmæssige hensyn, da disse træer vurderes at være i risiko for at vælte.
 • Skanderborg Kommune har besigtiget område 5, hvor der er nogle egetræer, der har det skidt. Her anbefales det at fjerne de syge gevækster.
 • Da vi på dagens generalforsamling ikke er tilstrækkeligt fremmødte til at være beslutningsdygtige, bliver det vedtaget, at vi afholder en ekstraordinær generalforsamling (i fald at forslaget vedtages).
 • Inden den ekstraordinære generalforsamling vil bestyrelsen indhente prisoverslag på Skovdyrkernes arbejde med at beskære, fælde og genplante træer i de områder, hvor det vurderes nødvendigt. Palle tilbyder at hjælpe med at indhente tilbud fra Skovdyrkerne. Det aftales, at vi forsøger at indhente to tilbud på genplantning af træer; et for små træer og et tilbud på genplantning med større træer for at sikre hurtigere vækst i skoven.

Der stemmes om ovenstående forslag vedr. beskæring, fældning og genplantning af træer i område 1, 2, 3 og 5:
Til generalforsamlingen stemmer 22 for forslaget + 2 fuldmagter der ligeledes stemmer for.
Der er ingen stemmer mod.

7. Valg af medlemmer til bestyrelsen

Valg af bestyrelse: Kristian i nr. 28 og Anders i nr. 24 stiller op og vælges ind.

8. Valg af suppleanter til bestyrelsen

Valg af suppleanter: Lars i nr. 36 og Henrik i nr. 26 stiller op og vælges ind.

9. Valg af revisor

Valg af revisor: Mie i nr. 21 vælges til revisor igen.

10. Valg af suppleant for revisor

Valg af suppleant revisor: Bjarne i nr. 14 vælges.

11. Eventuelt

 • Gitte har været i gang med at rydde op i legetøjet på de to legepladser. Hun spørger, om hun må sørge for at indkøbe en gravko til sandkassen ved den lille legeplads samt lidt ekstra legetøj.
  Det aftales, at Gitte køber en gravko til hver legeplads samt legetøj. Tak for det.
 • Der bliver spurgt, om det vil være muligt at plante en hæk mellem den lille legeplads og området nedenfor, hvor der parkeres. Mie fortæller, at forskønnelsesudvalget i sin tid drøftede dette, men at det vurderes at nedsætte oversigtsforholdende for både legende børn og bilister på vejen. Mie opfordrer til, at stille det som et reelt forslag til næste generalforsamling, hvis der fortsat er ønske om at plante hæk.
 • Venlig reminder til beboere og gæster på Gartnervænget: let foden fra speederen og kør forsigtigt på vores små veje, så børn kan færdes sikkert i området.

Se også

Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget

Lokalplan for Gartnervænget Ry