Fremmødte: Niels, Henrik, Nikolaj og Mie
Afbud: Simon
Referent: Mie

1. Siden sidst

Arbejdsdag og ekstraordinær generalforsamling den 9. maj 2023

Reklamen for arbejdsdagen var desværre druknet lidt i opmærksomheden omkring den ekstraordinære generalforsamling senere samme dag.
Der var derfor kun meget få fremmødte til arbejdsdagen, men vi fik alligevel brændt ukrudt og sørget for nyt sand i sandkassen ved den store legeplads samt for enden af rutsjebanerne for at komme de store huller lidt til livs.
Tak til de, der mødte op for at give en hånd med.

Referat fra den korte ekstraordinære generalforsamling sendes ud separat fra nærværende referat.

Kaninlauget

Kaninlauget er i gang med at få etableret kaninbur ved den store legeplads.
Bestyrelsen er ikke involveret i kaninlaugets aktiviteter.

Reparation af huller i asfalten på vejen

Stig 58A har været behjælpelig med at fylde nogle af hullerne på vejen ud med asfalt.
Tak for hjælpen med det!
Der mangler endnu et par steder, dette følger vi op på til næste arbejdsdag i august.

2. Økonomi

Opkrævning af kontingent. Der var deadline til at betale kontingent i går den 31. maj 2023.

Nikolaj sender regnskab, budget og kontingent til Stig, så det kan komme på hjemmesiden også.

Dette kan også ses i referat fra den ordinære generalforsamling marts 2023 på hjemmesiden.

3. Planlægning af arrangementer

Planlægning af sommerfest

Mie sætter seddel op i opslagskassen og sandwichen med reklame for datoen:
sommerfesten bliver den 26. august, ligesom sidste år med arbejdsdag fra kl. 10 (fælles morgenmad) og dernæst sommerfest om eftermiddagen/aftenen.

Vi holder desuden ekstraordinær generalforsamling denne dag, så vi kan få lavet den endelige afstemning om, hvorvidt vi kan vedtage græsarmering ved parkering ved den lille legeplads (da der ikke var ⅔ af grundejerne, der mødte op til den ekstraordinære generalforsamling d. 9. Maj.

Morgenmad kl. 10 ved Tingstedet. Medbring selv kaffe og service.

Afstemning kl. 10.30

Arbejdsdag

  • Male fodboldmål
  • små huller i vejen
  • feje vejen
  • male felter på vejen (Niels tjekker op på maling),
  • ukrudt.

Mie laver:
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling en måned inden senest 26. Juni.a Sommerindbydelse og indkaldelse til
ekstraordinær generalforsamling.

Niels ringer til Marek i ft. om der er særlige opgaver til arbejdsdagen + snakke med Marek om hækken bag boldbanen (da en grundejer fra Siimvej har henvendt sig for at lave aftale om klipning af hækken).

4. Min Grundejerforening

Min Grundejerforening hedder nu Vores Forening. Mie og Nikolaj mødes torsdag i uge 25 til gennemgang af systemet. Beboerlisten på Gartnervænget er sendt til Vores Forening og kommer derind at ligge. Bestyrelsen oplyser grundejerne, når vi når til at grundejerne får adgang til systemet og hvad det skal/kan bruges til.
Grundejerforeningen vil fremadrettet fortsat have en hjemmeside.

5. Skovdyrkerne

Skovdyrkerne er i kontakt med kommunen vedr. Nabohøring, da de skal have tilladelse til at køre på vejen bag Gartnervænget i
forbindelse med bortkørsel af træerne.
Bestyrelsen har fået henvendelse fra en grundejer på Siimvej, der ønsker at få beskåret det store træ ved boldbanen, da det skygger ind i deres have.
Bestyrelsen har i tråd med Skovdyrkernes opgave i skoven den holdning, at vi kun beskærer eller fælder træer, der er i fare for at vælte grundet dårligt rodsystem eller på anden måde til fare for grundejere eller naboer.
Vi har derfor meldt tilbage til grundejeren på Siimvej, at vi ikke påtænker beskæring af træet.

Bestyrelsen er ligeledes i dialog en grundejer fra Gartnervænget, der ønsker at få beskåret et træ på grundejerforeningens fællesareal.
Bestyrelsen drøfter denne henvendelse, når alle i bestyrelsen har haft lejlighed til at læse henvendelsen igennem.

6. Eventuelt

Nikolaj skal opdatere budget for 2023 (budget for kaninlaug overføres til 2024).

Vores grundejerforening (gennemgang af det online webseminar) – Mie og Nikolaj.

Udarbejdelse af årshjul for bestyrelsens arbejde.