Afholdt på Ambolten, Skanderborgvej 18, Ry

 

1. Valg af dirigent

Svend vælges til dirigent.
Generalforsamlingen er lovligt indvarslet.
Bestyrelsen har enstemmig vedtaget, at vi ikke kan stemme om de forslag, der er indsendt inden generalforsamlingen, da de ikke er indsendt rettidig og da de konkrete tilbud inkl. priser ikke er sendt ud til grundejerne, men først kan præsenteres på dagen for generalforsamlingen.

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.

Velkommen til Gartnervængets generalforsamling 2023.
Bestyrelsen har siden marts 2022 været repræsenteret af Nikolaj, Anja, Henrik, Niels og Mie, og vi har siden sidste generalforsamling afholdt 8 bestyrelsesmøder med forskellige emner på dagsordenen.

Siden sidste generalforsamling for et år siden er der kommet nye beboere til i nr. 27, 14 og 34 – et stort og varmt velkommen til Gartnervænget!

Forår 2022

I april fik vi foretaget en inspektion af legepladserne med henblik på at sikre sikkerheden for Gartnervængets børn og alle de børn i lokalområdet, der gør brug af vores legepladser.
Der blev udarbejdet en rapport fra SamSall med konkrete opmærksomhedspunkter til forbedring af sikkerheden på områdets to legepladser. Disse opmærksomhedspunkter blev udbedret til arbejdsdagen i april, hvor vi mødtes til årets første arbejdsdag. Arbejdsdagen lå måske lidt tidligere end de forgangne år, men på trods af det tidligere forår havde vi en arbejdsom og hyggelig arbejdsdag, der endnu en gang blev afrundet på fineste vis med pizzaer i aftensolen ved Tingstedet/skuret.

Indkrævning af kontingent fandt igen sted i maj måned efter at det i 2021 for en kort bemærkning var udskudt til august grundet en corona-udskydning af 2021’s generalforsamling.

Sommer

I august mødtes vi til fælles arbejdsdag og sommerfest Gartnervænget.
Vi startede dagen med fælles morgenmad, kaffe og en hyggelig start på dagen ved Tingstedet. Derefter spredtes vi ud på Gartnervængets fællesarealer, hvor der endnu en gang blev arbejdet flittigt og sat en masse flueben på vores arbejds-to-do. Tak til alle de fremmødte for endnu en vellykket arbejdsdag!
Om eftermiddagen samlede Mie vejens børn til en fælles skattejagt og minsandten om skatten ikke endnu en gang var begravet i sandkassen på den store legeplads. På trods af gentagelsen var det en flok ihærdige børn, der samarbejdede og hjalp hinanden med at grave skatten op. Mie har lovet at være lidt mere kreativ, næste gang skatten skal gemmes 🙂
Om aftenen mødtes vi til Gartnervængets sommerfest, hvor vi endnu en gang bød ind med hver vores ret til en fælles buffet. Der blev grillet, snakket på kryds og tværs og et par børn bød sågar ind med både vaffel-bod og kaffe-/te-bod senere på aftenen. En stor tak til alle de fremmødte – både børn og voksne!

Efterår

I efteråret fik vi tilset Gartnervængets skovareal af Skovdyrkerne med henblik på at få vurderet træernes stand ift. Om nogle træer er i øget risiko for at vælte i blæsevejr. Der er blevet foretaget afmærkninger er udsatte træer og Skovdyrkerne kan både stå for fældning, rydning af materialer og genplantning.
Vi afventer pt. endeligt svar for, hvornår de kan påbegynde arbejdet.

Vinter

I december samledes vi til en kort kom sammen med glögg og æbleskiver på den store legeplads. Det var endnu en hyggelig måde at få hilst og ønsket glædelig jul til naboerne.
I februar samledes voksne og børn til fastelavnssøndag med tøndeslagning, fastelavnsboller og hyggeligt samvær i noget der lignede forårsvejr.

Til slut kan vi nævne, at der er blevet udarbejdet en beboerliste over beboerne på Gartnervænget, som på sigt bliver registreret i Vores Forening (tidligere Min Ejerforening). Alle får et personligt login og på sigt vil vi kunne indkræve kontingent med betalingskort den vej igennem.
Vi håber også på en snarlig automatisk opdatering fra Tinglysningsbogen, således at vi får lettere ved at holde overblik over, hvornår der kommer nye grundejere til området.

Tak for endnu et fint år her på Gartnervænget!

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

Regnskabet er gennemgået. Regnskabet godkendes.
Budgettet er gennemgået.
Der er spørgsmål om, hvorvidt det nedenstående forslag vedr. Forskønnelsesudvalget er tænkt ind i budgettet for 2023. Det er det ikke, da det først skal afgøres, om forslagene kan vedtages eller ej.
Dette kommer til at finde sted til en ekstraordinær generalforsamling i maj.

Regnskab_2022_og_budget_2023

4. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent

Budgettet for 2023 præsenteres. Kontingent er sat til samme beløb som 2022. Der er ingen kommentarer eller spørgsmål til budgettet 2023 og godkendes.

5. Rettidig indkomne forslag fra medlemmer

Forslag fra forskønnelsesudvalget:

Der er indhentet tilbud på etablering af parkeringspladser ved den lille legeplads samt beplantning af to områder på Gartnervænget (brombærskrænten og den lille skrænt ved stien ned til Siimvej).

Da de konkrete økonomiske tilbud fra Thøgersen ikke er kommet bestyrelsen rettidigt i hænde, inviteres der til ekstraordinær generalforsamling på Gartnervængets store legeplads tirsdag d. 9. maj 2023 kl. 18.30, hvor der stemmes ja/nej til de konkrete tilbud fra Thøgersen.

Forskønnelsesudvalget præsenterer tilbuddene på generalforsamlingen og der lægges op til at der stemmes ja/nej til hvert enkelt område med henblik på at beslutte, hvilke områder der er økonomisk råderum til at få etableret.

Forskønnelsesudvalget lægger herfra op til at nye og friske kræfter kan komme til i udvalget og fortsætte det arbejde, der er i
gang.

6. Forslag fra bestyrelsen

Der er ingen forslag fra bestyrelsen.

7. Valg af medlemmer til bestyrelsen

Henrik og Niels er ikke på valg.
Anja er på valg og genopstiller ikke.
Mie og Nikolaj er på valg og genopstiller.
Simon i nr. 42 stiller op til valg og vælges.

8. Valg af suppleanter til bestyrelsen

Der stilles til forslag, at der ikke vælges nogle suppleanter indtil den kommende ekstraordinære generalforsamling i maj.
Vi vil derfra høre, om de nuværende suppleanter har lyst til at blive genvalgt for det næste år.

9. Valg af revisor

Nuværende revisor Mie fra nr. 21.

10. Valg af suppleant for revisor

Palle fra nr. 15.

11. Eventuelt

Den lokale tømmerhandel har nogle spande med asfalt, som der kan bruges til at fylde i hullerne på vejen i Gartnervænget.
Stig og Niels kigger på dette.

Forslag til arbejdsdag: der er sat hegn op i skel i bunden af Gartnervænget. Ide til at der plantes i forbindelse med næste
arbejdsdag.

Der annonceres fremadrettet for arrangementer på hjemmesiden via
“arrangementer” og “nyhedsbrev”.