Deltagere: Jeppe, Nikolaj, Mie, Anja, Karen. Mødet afholdes hos Nikolaj. Karen referent.

Dagsorden

1. Siden sidst

Arbejdsdagen den 14. september 2021

Dejligt stort fremmøde, arbejdsseddelen blev hurtigt gjort færdig, derfor lave en længere prioriteret liste til næste arbejdsdag. 

Sandkassen ved den store gynge

Sandkassen med den store gynge skal udvides yderligere – Mie snakker med Marek om at få leveret ekstra sand fra Salten grusgrav, og vi arrangerer en ekstra lille arbejdseftermiddag for at gøre legepladsen færdig.
Mandag den 8. november fra kl 15.30 og et par timer frem. Mie annoncerer på Facebook og i opslagskassen. Karen annoncerer på sandwich. 

Hegnet ved Gartnervænget nr. 4

Hegnet ind til nr. 4 har Gartnervænget ikke forpligtet sig til at vedligeholde.
Mie snakker med grundejeren i nr 4 om det.

Skovpleje bag Gartnervænget

Anja kontakter Grethe, GV 58 A ang. skovpleje bag Gartnervænget, så vi kan få et bud på om hvor meget der med fordel kan beskæres. 

2. Forskønnelsesudvalg

Første møde 2. september. Annette GV 6, Anja GV 24, Mie GV 32, Birgitte GV, Thora GV 44 deltager.
Mødes igen den 25 november.

Parkeringspladser og beplantning er de store emner.

3. December hygge i Gartnervænget

Gløgg og æbleskiver den 7. december med opstart kl 15.30, gløgg og æbleskiver kl 16.
Nikolaj har bålfad.
Mie annoncerer på facebook og i opslagskassen. Karen annoncerer på sandwich.

4. Legepladser

Legepladser – der er en løs pæl ved en af gyngerne. Nikolaj kigger på det.
Der er ingen lovkrav om tilsyn på legepladserne. GV`s legeplads betegnes som offentlig tilgængelig legeplads. Nikolaj kontakter Trine fra den forrige bestyrelse ift tilsyn og undersøger også om GV har en ansvarsforsikring. Nikolaj indhenter tilbud på tilsyn af begge legepladser. 

5. Økonomi

Få grundejere har ikke betalt kontingent, Mie lægger sedler ud igen til disse.

6. Nye grundejere

Uklart hvordan vi får besked om hvornår der flytter nye grundejere ind. Mie spørger Trine fra tidligere bestyrelse. 

7. Brug af fælles parkeringspladser

Mie har modtaget mail ang. parkeringsforholdene i GV, hvor der stilles spørgsmål til, om der iflg lokalplanen må være parkeret trailere på fællesarealerne.
Bestyrelsen har drøftet det og læser ikke at lokalplanen forhindrer dette, og så længe de fælles parkeringspladser ikke er fyldt op, ser bestyrelsen ikke umiddelbart problem i, at der er parkeret trailere der.
Kravet i lokalplanen er, at hver husstand har plads til èn bil og bestyrelsen opfordrer til, at grundejerne benytter denne plads.

Lokalplan for Gartnervænget Ry

Forskønnelsesudvalget arbejder også på et forslag til en løsning på parkeringsudfordringerne. 

8. Placering af fælles borde

Bestyrelsen foreslår vi laver en udvidelse eller lignende ved det lille skur, så bordene kan stå der. Nikolaj spørger en tømrer om et tilbud.

9. Eventuelt – kvist på huse

Henvendelse fra grundejere i nr 22 om det var en ide, at indhente tilbud fra arkitekt om et forslag til evt kvist for de huse der måtte ønske det. Formålet er, at udtrykket i GV fortsat er harmonisk. 

Bestyrelsen vurderer det som et fint udspil og foreslår, at grundejere i nr 22 selv tager kontakt til kommunen ang. dispensation fra lokalplanen. Mie skriver til grundejere i nr 22. 

Lokalplan for Gartnervænget Ry