Til stede

Fra bestyrelsen: 

Hanne  GV 10, Ruben GV 43, Jeppe GV 56, Karen GV 11

27 deltagere i alt til generalforsamlingen

Dirigent

Svend valgt til dirigent og konstaterer, at der er indkaldt lovligt til generalforsamling og alle formaliteter overholdt.

Beretning

Hanne, GV 10 aflagde bestyrelsens beretning, forfattet af Per, afgået formand for bestyrelsen.

Årsberetning

”Velkommen til årets generalforsamling her i det fri. Generalforsamlingen er udskudt fra den 25. marts pga forsamlingsrestriktionerne. Nu kan den muliggøres. I hvert fald i det fri – skulle mere end 50 dukke op.

Arbejdet i bestyrelsen har i året der er gået forløbet ret gnidningsfrit. Bestyrelsens arbejde har foregået med godt humør og i en hyggelig atmosfære. Bestyrelsesmedlemmer har med frejdighed meldt sig på de løbende småopgaver. 7 møder har været afholdt. Derudover har bestyrelsen via sms og mails og et enkelt on-line møde holdt god kontakt og klaret livets gang i Gartnervænget.

Arbejdseftermiddagene er stadig dèr hvor det er nemmest at få de uformelle snakke og møder – og lærer nye beboere at kende. Den ene i sensommeren var velbesøgt. Den anden blev pga regn udsat til den 10. juni.
En ekstra container til haveafflad blev igen i år opstillet i april. Til glæde for mange.

Nye grundejere i nr 18, 24, 40 og 48 er blevet budt velkommen. Senest er nye kommet til i nr 33.

Skal vi pege på særlige nyheder i året må det være: 

 • Ny hjertestarter købt på leasingaftale, registreret hos Tryg Fonden og opsat på skuret ved GV nr 17
 • Trailer indkøbt til Mareks havearbejde. Traileren kan lånes efter aftale med Marek, når han ikke selv anvender den. Nøglen fås os Marek i GV nr 5. Traileren har p-plads på ”trekanten” overfor nr 19-23.
 • Det gamle bord-bænke sæt på den store legeplads er gravet op og erstattet af to nyindkøbte mobile. Et ved redskabsskuret (dejlig solplet) og det andet på den store legeplads.
 • Den lille ”Ejerforening GV 46-56 inviteres fremover med til arbejdseftermiddage – fordi beboerne der er fuldgyldige medlemmer af Gartnervængets Grundejerforening.
 • Der har været høring vedrørende gartnerens grund hvor en ekstra udstykning nu finder sted. Der bliver – som vi har ønsket det udkørsel til Akacievej. Stien mellem Gartnervænget og Akacievej vil bestå uændret. Vi har forespurgt Skanderborg Kommune og har en skriftlig bekræftelse derpå.

Generelt vil bestyrelsen fortsat gerne lægge op til løbende åben debat om hvordan vores fællesområder skal udvikle sig (beplantning, beskæring, vedligeholdelse), så vi alle tænker, at det er vores allesammens fællesområder. Feks. har Stig (GV 58 A) indsendt forslag om reetablering af skrænten overfor nr 58 A+B. Forskønnelsesudvalget har også tanker, som det vil delagtiggøre os i.

I årets løb har Stig vedligeholdt hjemmesiden. Lagt feks referater, nyheder og mødeannoncering ind. Tak for det. Vi vil opfordre alle husstande i Gartnervænget til automatisk at få nyhedsbreve i mailboksen. Så er man rimeligt orienteret om de seneste nyheder i grundejerforeningen. 

Sidst, men ikke mindst skal Marek som vores havemand have en meget stor tak og anerkendelse for al den pleje og kærlighed han spreder ud over Gartnervængets fællesarealer. Lige nu er det oftes fredagene Mark har afsat til det arbejde. 1000 tak. 

I det kommende år er 3 i bestyrelsen på valg. Ruben og Hanne har efter aftjent ”værnepligt” ønsket at træde ud. Per har af personlige årsager ønsket øjeblikkeligt at træde ud. 

Vi håber, at nye friske folk vil melde sig til bestyrelsesarbejdet. Det er ikke uoverkommeligt og giver – når man i øvrigt er lidt effektive – god kontakt til flere beboere. Det har altid været en fornøjelse at deltage i bestyrelsens møder.”

Herefter spørgsmål og lidt snak om indholdet, og beretningen taget til efterretning.

Regnskab

Ruben fremlagde regnskab, og det blev godkendt efter få kommentarer. 

Ruben foreslår, at den nye bestyrelse overvejer, om overskuddet i foreningen kan anvendes på den ene eller anden måde, for at undgå negative renter. Hvis det er store ændringer, vil det naturligvis kræve en ekstraordinær generalforsamling. 

Se medfølgende regnskab: gvry-Regnskab2020

Budget

Ruben fremlagde budget og kontingentfastsættelse for det næste år. 

Budgettet godkendt og kontingent fastsat til 2500 kr, som de forrige år.

Se medfølgende budget: gvry-Regnskab2020

Indkomne forslag

Der er kommet et ønske fra forskønnelsesudvalget, som består af grundejere fra nr 6 og nr 17, om at indkørslen til Gartnervænget har et mere indbydende grønt look. Da ønsket, der er sendt ud med dagsordenen, ikke er et reelt forslag der kan stemmes om på generalforsamlingen, er det hermed givet videre til den nye bestyrelse. 

Der er diskussion om, hvordan der kan arbejdes mere generelt med hele Gartnervængets look, parkeringspladser, skrænter der skal forstærkes og forskønnes, og der bliver fremlagt ide om, at en særlig gruppe kan nedsættes af bestyrelsen, og muligvis samarbejde med professionel hjælp ”udefra” eller fra myndigheder ift trafiksikkerhed.  Bestyrelsen arbejder videre med denne idè.

Valg til bestyrelsen

Følgende valgt til bestyrelsen

 • Anja GV 24
 • Mie GV 32
 • Nikolaj GV 60
 • Jeppe GV 56 fortsætter sit andet år i bestyrelsen
 • Karen GV 11 fortsætter sit andet år i bestyrelsen

Suppleanter

 • Unni GV 34
 • Svend GV 66 B

Revisor og revisorsuppleant

 • Jørgen GV 14
 • Lars GV 36