Deltagere: 

Jeppe, Ruben, Hanne, Karen

Mødet afholdt hos Hanne

Dagsorden:

 1. Forslag fra forskønnelsesudvalg
 2. Deltagere i bestyrelsen
 3. Generalforsamling, planlægning
 4. Økonomi
 5. Nye tilflyttere
 6. Eventuelt

Ad 1 Forslag fra forskønnelsesudvalg

Annette fra forskønnelsesudvalg deltager den første halve time af mødet. Fremlægger et forslag om at ændre det græsgrønne område/trekant, der ligger lige når man kører ind i Gartnervænget.
Det aftales at forslaget viderebearbejdes af Annette i forhold til hensigten med forslaget, om der er alternativer til det oprindelige forslag og afleveres til bestyrelsen inden den 12. maj.
Bestyrelsen tager stilling til hvordan forslaget skal fremlægges på førstkommende generalforsamling. 

Ad 2 Deltagere i bestyrelsen

Formand Per L. har via brev meddelt bestyrelsen, at han er udtrådt pr 3. maj 2021 af personlige årsager.
Det er besluttet af den siddende bestyrelse at afholde mødet d.d. uden formand og suppleant, idet der er generalforsamling om 3 uger.
Der skal vælges tre nye medlemmer til bestyrelsen på kommende generalforsamling, da Hanne og Ruben ikke ønsker genvalg.  

Ad 3 Generalforsamling, planlægning

Der skal sendes ekstra indkaldelse ud til generalforsamling senest den 18. maj. indeholdende dagsorden, inkl. indkomne forslag, regnskab fra 2020, budget for 2021.
Deltagere skal selv medbringe stol, kaffe, kopper. Der serveres øl og vand – Hanne køber ind.
Svend har sagt ja til at være dirigent,
Grethe bager kage.
Bestyrelsen mødes med Svend kl 18.30 for at afklare de forskellige punkter på dagsordenen inden mødet starter kl 19.30.

Ruben, Jeppe og Karen mødes den 16. maj for at forholde sig til evt. indkomne forslag til generalforsamlingen.
Karen sørger for kopi af dokumenter til alle husstande, Jeppe deler ud.

Ad 4 Økonomi

 • Der laves følgende ændringer i budgettet for 2021:
 • Velkomstudvalg sættes op fra 200 til 1000 kr.
 • Forsikring øges til 4800 kr.
 • Årlig udgift til hjertestarter (leasing) lægges ind under ”området” og tages fra ”snerydning”.
 • Når havemand Marek har behov for at forny redskaber eller købe nyt kan det gøres uden at kontakte bestyrelsen, hvis det er udgifter under 1000 kr. Udgifterne tages fra ”nyanskaffelser”

Ad 5 Nye tilflyttere

Der er kommet ny tilflytter i lejebolig nr 52 – Jeppe sørger for velkomst-” blomst”. 

Ad 6 Eventuelt

 1. Arbejdsdag skulle have været afholdt den 6. maj – blev udsat pga dårligt vejr.
  Ny dato: 10. juni kl 16-19 med samme arbejdsopgaver som til den 6. maj og derudover rengøring/oprydning i skur.
 2. Båndforsejling – Hanne undersøger rundt i området, om det trænger til reparation. Hvis hun ikke når det, gøres det på arbejdsdagen. 
 3. Sand til legeplads – Karen bestiller til næste arbejdsdag den 10. juni. 
 4. Den gamle bestyrelse tilbyder at mødes med den kommende bestyrelse til et møde i juni for overdragelse – Tak for det.