Nr.: 2
Dato: Onsdag den 14. maj 2014 kl. 20.00
Sted: Mie GV 21
Til stede: Uffe, Lene, Mie, Jørgen og Britta
Afbud/fraværende: –
Referent: Britta

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 26/3-14:

Referat fra bestyrelsesmøde den 26. marts 2014 er godkendt.
Dog med en enkelt bemærkning til pkt. 3. Ansvarlige til udvalg; Skovudvalg: Jørgen.

2. Nyt fra udvalgene, siden sidst:

Velkomstudvalg:

Intet nyt

Hjemmesideudvalg:

Stig har sagt ja til at hjælpe med hjemmesiden.

Legepladsudvalg:

Uffe overtager sange. Der var sidst inspektion i 2010. Ønskes der inspektion, skal udvalget selv tage kontakt.

Festudvalget:

Ingen har pt. Meldt sig til posten.

Arealerne i Gartnervænget:

Heinrich har sagt ja til fortsat at klippe hæk og slå græsset.
Såfremt Heinrich vurdere der er andet der skal gøres, vil han informere, så det kan blive lavet til fælles arbejdsaften/-dag.

3. Opfølgning af igangværende sager: nabohjælp, 20 km zone, flere?:

Nabohjælp:
Britta ringer til Østjyllands politi og låsesmed for at høre hvornår de kan komme og inspicere.

20 km. Zone:
Evt. lave et stort skilt med børnene på, det giver større effekt. Er med som punkt til næste møde.

Rotte set på GV 13, Rottefænger har været ude og der er ikke synlige tegn på en rotte. Måske er rotten jagtet hertil af naboens kat?

Vedtægterne for GV.
Jørgen har dem elektronisk og findes også her på hjemmesiden

4. Forberedelse af arbejdsaften d. 22.05.14, kl. 17 – 21:

Der er lavet særskilt liste over arbejdsopgaver til arbejdsaftenen.

Der ligges op til fællesspisning. Dette aftales med de personer som møder op.

5. Kontakten til Stig og hjemmesiden:

Britta spørger Stig om han vil give os undervisning i selv at ligge noget på hjemmesiden.
Det er vist noget med, at Stig har betalt for oprettelse af hjemmesiden. Dette skal han selvfølgelig have betaling for.
Rettelse til Hjemmesiden; Fakta om GV, her står forkerte kontigent. Samt grundejerforening referat… Seneste referat er fra 2011. De nye skal ligges ud

6. Eventuelt:

Byggesag:
Skal vi få en ekstern til at undersøge sagen? Konfrontere kommunen med lokalplanen når GV ikke har hjelm til noget. Pkt. til næste gang.

Gennemgang af budget/regnskab – pkt til næste gang.