Afholdt i Mølleskolens kantine.

Referent: Karen, GV 11

1. Valg af dirigent

Henrik fra nr 26 valgt til dirigent

Dirigenten konstaterer at generalforsamlingen er indkaldt rettidigt og dermed er generalforsamling lovlig.  

Dirigenten foreslår rækkefølgen i dagsorden ændret en smule, så forslaget om kaninlaug afklares før fremlæggelse af budget for 2022, i tilfælde af at udgifterne til forslaget skal med i budgettet. 

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed det forløbne år

Mie, forperson i bestyrelsen gennemgår beretningen:

Velkommen til Gartnervængets generalforsamling, der igen afholdes indendørs her på den anden side af en lang periode præget af corona. 

Bestyrelsen har siden maj 2021 været repræsenteret af Karen, Jeppe, Anja, Nikolaj og Mie, og vi har siden sidste generalforsamling afholdt 6 bestyrelsesmøder med en lang række forskellige emner på dagsordenen. 

Siden sidste generalforsamling er der kommet nye grundejere til i nr. 20, 42, 50 og 52. Et stort og varmt velkommen til jer! 

Sommer 

Den nye bestyrelses første opgave blev at indkræve kontingent for 2021. Indkrævningen lå i august grundet at generalforsamlingen i 2021 var corona-udskudt til maj, hvor indkrævningen normalt finder sted. Fremadrettet vil betaling af kontingent igen finde sted i maj.

I sommer oprettede vi desuden en fælles Facebook-gruppe (“Gartnervænget Ry”) for beboere på Gartnervænget. Gruppen er tænkt som en mulighed for at skrive fælles ud til naboerne med sociale initiativer, forespørgsler på lån af værktøj eller hvad der ellers kunne blive relevant. Gartnervængets hjemmeside er fortsat stedet at finde referater og øvrig information om bestyrelsesarbejde, generalforsamling osv. 

I august samledes vi til en udendørs sommerfest på Gartnervængets boldbane. Vejret viste sig fra sin fineste side på dagen og vi besluttede derfor for at afholde sommerfesten i sensommerens solstråler frem for at sætte festteltet op. Inden der blev sagt velkommen og værs’go var der arrangeret en lille skattejagt til børnene. Der var ingen tilmelding til arrangementet, men opbakningen viste sig at være stor. Sammen fik vi dækket op på langborde, pyntet med blomster og skabt et imponerende sammenskudsgilde med mange forskellige lækre retter og desserter. Tak til Grethe for endnu en gang at diske op med lækre kager. En stor tak for en hyggelig aften til alle jer der deltog. Vi håber på opbakning til endnu en succesfuld sommerfest i år. Måske med teltet oppe denne gang, så vi kan blive siddende lidt længere ud på de kølige aftentimer.

I sommer mødtes forskønnelsesudvalget første gang og tog hul på projektet med at udarbejde en plan for løbende grøn forskønnelse af Gartnervængets fællesarealer. I forskønnelsesudvalget sidder pt. Anja fra nr. 24, Thora fra nr. 44, Gitte fra nr. 31 og Mie fra nr. 32. Til generalforsamling fremsættes forslag vedr. grøn forskønnelse af området. 

Efterår

I september havde vi endnu en arbejdsdag på Gartnervænget. Vi oplevede en utrolig stor opbakning og må i den grad sige at være positivt overraskede over, hvor meget vi i fællesskab når på et par timer. Til arbejdsdagen blev legehuset bl.a. genopfrisket med lidt maling, buskads blev klippet og ligeledes blev dværg-fyrene beskåret. Marek er i den forbindelse opmærksom på, at nogle af fyrene er gået til. Der vil blive plantet nye ved lejlighed. Efter dagens arbejde samledes vi endnu en gang til fælles pizzaer i de sene eftermiddags-solstråler ved Tingstedet. Der var bred enighed om, at det er en ganske hyggelig måde at afslutte arbejdsdagen på, og at den uformelle pizza-spisning opleves som en oplagt måde at få sludret med naboerne på. Vi håber på endnu flere effektive og hyggelige arbejdsdage fremadrettet. 

I november mødtes vi til en lille ekstra-arbejdsdag for at udvide sandkassen under rede-gyngen på den lille legeplads. Tak til alle jer der deltog og sled for at få fyldt nyt frisk sand på underlaget. 

Vinter 

Den 7. december samledes vi til en kort kom sammen med glögg og æbleskiver på den store legeplads. Det var en kold og mørk decemberdag, men da der endelig kom gang i bålet (tak for fælles indsats og hjælp) var det en hyggelig måde at få hilst og ønsket glædelig jul til naboerne. Tak til alle jer der dukkede op. 

Til bestyrelsens julefrokost meddelte Marek, at han pr. 1. februar 2022 starter eget firma. Bestyrelsen har enstemmigt vedtaget fortsat at bevare samarbejdet med Marek, der gør en stor og god indsats for at pleje og vedligeholde vores grønne arealer på Gartnervænget. 

Det seneste år har der været en del huse til salg på Gartnervænget. I den forbindelse oplever vi i bestyrelsen, at det er en udfordring at holde styr på tidligere og kommende grundejere, overtagelsesdatoer osv. Det er alt sammen afhængig af den enkelte mægler, hvor meget information om salg, overtagelse osv., der gives videre til bestyrelsen. Ligeledes oplever vi det som en udfordring, at opkrævning af kontingent fortsat finder sted på manuel vis med en papirlap i postkasserne. Derfor har vi i februar aftalt et møde med “Min Ejerforening”, der er et enkelt administrationssystem til grundejerforeninger. Systemet giver overblik over grundejerforeningens medlemmer og giver desuden mulighed for at opkræve kontingent og lave regnskab i ét og samme system. Vi håber, at systemet viser sig at være den rette løsning for at lette bestyrelsesarbejdet for os og alle fremtidige bestyrelsesmedlemmer på Gartnervænget.

I februar samledes vi fastelavnssøndag til tøndeslagning, fastelavnsboller og hyggeligt samvær i noget der lignede forårsvejr. Vi oplevede stor tilslutning til arrangementet fra i omegnen af 35-40 deltager, heraf 17 børn. Endnu en gang tak for en hyggelig eftermiddag. 

Bestyrelsen har desuden haft møder vedr. skovpleje og tilsyn af Gartnervængets legepladser samt Gartnervængets ansvarsforsikring. Der vil blive lavet tilsyn af legepladserne af Sam-Sall og den godkendes uden yderligere kommentarer.

Tak til Mie for den fine beretning, som blev godkendt.

3. Fremlæggelse af revideret regnskab fra 2021 (vedhæftet)

Nikolaj, kasserer i bestyrelsen gennemgår regnskabet fra 2021.

Regnskab for 2021 og budget 2022

Med følgende kommentarer:

 • Beløbet under administration gælder leasing-aftalen med Falck om hjertestarter.
 • Det beskrevne overskud forklares primært med færre udgifter til snerydning, havemand og området end budgetteret.
 • Der er et forslag fra nr 6 om, at bestyrelsen overvejer om husnr 2 og 4 skal betale mere end 800 kr til vejfonden, idet det vurderes, at de anvender området, vejen og parkering meget.
 • Der skal fremover være opmærksomhed på, at el til hjertestarteren kan aflæses særskilt fra det el-forbrug der ellers bruges i nr 17 (hvor hjertestarteren er placeret), og bør være en del af budget og regnskab. 

Regnskabet godkendt.

4. Rettidige indkomne forslag

Fra Forskønnelsesudvalget (vedhæftet)

Forslag til afstemning om parkeringsforhold og fællesarealer

Parkeringsforhold i Gartnervænget

Der redegøres fra forskønnelsesudvalget for forslaget om parkeringsforhold mundtligt, udover det skriftlige materiale der er uddelt til alle grundejere.

Der er flere kommentarer:

Forslaget kan være med til at synliggøre p-pladser

Gøre p-pladserne mere grønne

Øge sikkerheden i området

Oprindelig har der været planlagt med 1½ p-plads pr husstand inklusiv den plads der er på hver grund.

Område A er oprindelig anlagt til p-pladser med stabil grus som underlag. Område B og C er ikke anlagt til p-plads.

Der er spørgsmål om, hvordan det skal markeres, hvor der må parkeres? Der er ønske om, at der ikke bliver placeret store kampesten eller at der sættes parkering forbudt skilte op. Måske et fælles skilt ved indgangen til gartnervænget, hvor parkeringsforholdene tydeliggøres, eller beplantning på de områder der ikke skal anvendes til parkering. 

Der blev herefter foretaget afstemning for hver af de tre beskrevne områder, ud fra regler om afstemning i grundejerforeningen, som også er vedlagt forslaget. Stemmerne tælles flere gange, for at sikre gyldigheden.

Område A: 

48 stemmer for (inklusiv 12 fuldmagt-stemmer) etablerede p-pladser i område A.

Hermed tilstrækkelig flertal for etablerede p-pladser i område A

Område B:

35 stemmer for (inklusiv 7 fuldmagt-stemmer) etablerede p-pladser i område B.

Hermed ikke tilstrækkelig flertal for p-pladser i område B

Område C:

24 stemmer for (inklusiv 8 fuldmagt-stemmer) etablerede p-pladser i område C.

Hermed ikke tilstrækkelig flertal for p-pladser i område C

Forskønnelsesudvalget skal herefter finde ud af hvordan område A, B og C skal ændres, indhente tilbud og afklare om noget af det kan udføres i forbindelse med arbejdsdage. Afhængig af udgifter afgør bestyrelsen, om ændringerne kræver generalforsamlings-beslutning. 

Det pointeres herefter, at de p-pladser der allerede er etablerede og bliver etableret i fællesområderne er fælles for alle grundejere i Gartnervænget.

Beplantning:

Forskønnelsesudvalget redegør for forslaget om beplantning.

Kommentarer til forslaget:

Der bør være opmærksomhed på, at ved træplantning skal der tages hensyn til hvor meget de kan komme til at skygge eller påvirke udsigt. 

Hvis der overvejes at plante flere dværgfyr, være opmærksom på, at det er en invasiv art. 

Forslag om, at forskønnelsesudvalget har beslutningsmyndighed til at afgøre hvilke planter der skal plantes, ud fra den vedtagne overordnede afstemning fra generalforsamling.

Der afstemmes herefter om de tre overordnede beplantningskategorier:

 1. Skov
 2. Hede
 3. Skov og hede.

36 (inklusiv 1 fuldmagt) stemmer for forslag C, skov og hede, hvilket er et overbevisende flertal, og hermed er vedtaget. 

Forslag om kaninlaug (vedhæftet)

Forslag til Kaninlaug

Uffe fra nr 17 redegør for forslaget og at placering af et evt kaninbur skal ændres fra området ved skuret til den store legeplads af hensyn til sol og vind for de små dyr. 

Kommentarer:

Der er 6-7 familier der er interesseret

Det gælder om, at det er både børn og voksne fra de involverede familier, der tager ansvaret for pasning af kaninerne. 

Skal de løbende udgifter ligge hos kaninlauget eller i det fælles regnskab for Gartnervænget. Hvis det ligger i kaninlauget giver det større ansvarsfølelse. Etableringsudgiften kunne betales af fællesudgifterne i GV. 

Forslaget herefter til afstemning og der er stort flertal for at der etableres kaninlaug.

Kaninlauget orienterer regelmæssigt bestyrelsen, hvordan det går i forhold til pasning og pleje af de søde dyr.

5. Fremlæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent (vedhæftet)

Budgettet udvides efter vedtagelse af forslag om kaninlaug med 5000 kr

Kommentarer og spørgsmål til budget:

 • Der spørges til hvad der indgår i administrationsudgifter? Der indgår udgifter til hjertestarter samt evt etablering af samarbejde med firma ”min grundejerforening”, som kan stå for en del af administrationen i foreningen (se bestyrelsesreferat fra feb. 2022). 
 • Spørgsmål til udgifter til havemand. Der er indgået samarbejde med Marek, som har startet eget firma. 
 • Spørgsmål til vejfond: Det er 18 år siden, der er lagt nyt asfalt. Asfalten er for nuværende slidt og revnet enkelte steder, opmærksomhed på om den trænger reparation. Henstilling til at alle er opmærksomme på at få fejet ud for hver matrikel, idet småsten slider mere på asfalten.  
 • Det kommenteres også, at der er kommet flere fragtbiler de senere år, som også belaster vejen yderligere. 
 • Pengene i vejfonden er ikke bundet, man kan overveje at bruge nogle af pengene til beplantning. 
 • Det vedtages at kontingentet fastholdes på 2500 årligt.
 • Budgettet blev herefter godkendt. 

6. Forslag fra bestyrelsen

Ingen forslag

7. Valg til bestyrelsen

Jeppe, GV nr 54 på valg og ønsker ikke genvalg

Karen, GV nr 11 på valg og ønsker ikke genvalg

Niels Bjørn Larsen, GV 21 stiller op

Henrik, GV 26 stiller op 

Begge bliver valgt til bestyrelsen for to år

Bestyrelsen marts 2022:

 • Mie, GV 32, forperson
 • Nikolaj, GV 58, kasserer
 • Anja, GV 24, næst-forperson
 • Niels, GV 21, medlem
 • Henrik, GV 26, medlem

8. Valg af suppleanter

Lars, GV 34, stiller op

Michael, GV 10, stiller op 

Begge bliver valgt som suppleanter for et år

9. Valg af revisor

Jørgen, nr 14 ønsker ikke genvalg – tak for indsatsen

Mie, GV 21 stiller op og bliver valgt

10. Valg af suppleant for revisor

Simon, GV 42 stiller op som revisor suppleant og bliver valgt

11. Eventuelt

Der spørges til om bestyrelsen forholder sig til hvor mange boliger der bliver opkøbt og brug til udlejning – hvilket der ikke er noget afgørende svar på

Der køres i øjeblikket med meget store køretøjer og aflæsses store mængder byggematerialer via Gartnervænget nede ved byggeriet på Akacievej. Bestyrelsen opfordres til at rette henvendelse til bygherre, om at der skal køres via Akacievej til byggepladsen.