Afholdt hos Karen.

Deltagere: Mie, Nikolaj, Karen. Afbud fra Anja og Jeppe pga sygdom

Dagsorden:

1. Præsentation fra Min Grundejerforening

Online præsentation af `Min grundejerforening` – et administrationssystem tilpasset ejer- og grundejerforeninger.

Kan anvendes til budget, bogføring af regnskab, indkrævning af fællesudgifter, mailsystem til grundejerne. Kan lette proceduren ved overgang af bestyrelsesmedlemmer. Der er endnu ikke mulighed for registrering ved skift af grundejere, der arbejdes på dette.  

Udgiften til administrationssystemet er for nuværende: 2500 kr ved oprettelse, derefter 75 kr pr husstand pr år. 

Mie og Nikolaj modtager en demomodel snarest, og evt stillingtagen på næste bestyrelsesmøde om Gartnervænget skal arbejde videre med denne løsning.

2. Nyt fra forskønnelsesudvalg

Der har været afholdt to møder siden sidste bestyrelsesmøde.
Der kommer forslag vedr. parkeringsforhold og beplantning på fællesarealer til generalforsamling.

3. Nyt fra legepladserne

Der kommer tilsyn til legepladserne fra Samm-Sall-legepladser i løbet af marts måned

4. Økonomi

– ikke noget nyt.

5. Planlægning af generalforsamling

Lokale og kaffe – Karen sørger for lokale, servering og spørger Grethe om hun vil bage.

Dirigent – Nikolaj spørger om Svend vil være dirigent.

Revision – Nikolaj tager kontakt til Jørgen i nr 14 ang. regnskab budget til generalforsamling.

Formandsberetning er næsten klar – Karen laver opsummering på nye grundejere siden sidste generalforsamling.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
 4. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent.
 5. Rettidige indkomne forslag fra medlemmer.
 6. Forslag fra bestyrelsen.
 7. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
 8. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
 9. Valg af revisor.
 10. Valg af suppleant for revisor.
 11. Eventuelt.

Bestyrelsen mødes kort hos Mie onsdag d. 9.3. kl 20 til at ordne formalia inden generalforsamling.

6. Nye grundejere

– ikke så vidt vides. 

7. Dato for sommerfest

Lørdag den 27. august 2022.
Punkt til næste bestyrelsesmøde

8. Sidste detaljer for fastelavnsarrangement

Nikolaj tager bålfad med, maler tønde, Mie køber slik, konge-/dronningekrone, fastelavnsboller, laver kaffe, Karen laver kaffe og te. 

9. Nyt fra skovdyrkerne.

Udsættes til det første bestyrelsesmøde efter generalforsamling, da Anja ikke er tilstede

10. eventuelt

Støttemur ved gangstien til Siimvej – Mie snakker med Uffe i nr 17 om hvad der har tidligere har været undersøgt og evt kommet tilbud på – punkt til næste bestyrelsesmøde.