Til stede:

Fra bestyrelsen: Britta GV 15, Jørgen GV 14, Trine GV 58 B, Jeppe GV 24, Grethe GV 58 A,

Øvrige grundejere: GV 6, GV 8, GV 9, GV10, GV 11, GV 17, GV 18, GV 21, GV22, GV 25,GV 33, GV 34, GV 36, GV 40,GV 43, GV 44, GV 62, GV 64, GV 66A, GV 66B,

 • Britta Adamsson, formand bød velkommen til generalforsamlingen. Der blev ligeledes budt velkommen til nye grundejere.
 • Bestyrelsen pegede på Svend GV66B som dirigent. Svend blev valgt.
 • Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt og formaliteterne var overholdt.

Beretning

Britta Adamsson aflagde bestyrelsens beretning.

Herefter lidt snak om beretningen som herefter blev taget til efterretning.

Formandens beretning, generalforsamling marts 2019

Velkommen til jer alle, dejligt at I vil deltage på dette års generalforsamling.
For et år var jeg så heldig at blive formand for GV’s bestyrelse. Og hvad er så sket i det år

Huse har været til salg, hvilket har givet nye beboer og flere børn til GV. Velkommen til dem alle.
Og flere nye beboer vil komme til i 2019, for vi har stadig huse til salg. Og til de nye beboer har bestyrelsen valgt at finde Velkomstpjece frem igen, da vi synes det er en god idé, da den har praktiske informationer til nye beboer.

GV’s gennemsnitsalder er blevet lavere, dette skyldes de mange børn som er komme til de sidste 6-7 år.
Og når der er børn, skal der også være nogle gode legepladser. Derfor er den store legeplads fornyet. Det var tiltrængt, da den ikke længere levede op til de sikkerhedskrav der stilles til legepladser.Trine og Jeppe stod for at ”tegne” den nye legeplads, og rigtig mange hjalp til med at lave den. Stor tak til alle som gav en hånd med. Det betød nemlig at det kunne lade sig gøre. Legepladser er ikke billige, men da vi selv kunne sætte det op… eller skal jeg sige ned i jorden, kunne pengene bruges til gode materialer.

Vores område har også fået et ansigtsløft. Både før og efter sommeren har vi fået beskåret træer. Det være sig bag GV 68 og GV 36. To syge birketræer på området ved redskabsskuret er blevet fældet og det store egetræ på området ved redskabsskuret er blevet beskåret. Og skrænten ved det store egetræ er blevet stabiliseret, idet GV22 for egen regning har fyldt jord på forneden, således skrænten ikke skrider. Til at vurdere om dette er en holdbar løsning, har vi haft Anlægsgartner Thøgersen ude for at give sin vurdering.

Desuden er udgåede grene ved stien op til Violvej fjernet og bøgehækken overfor GV 58A påtænkes fældet.
Den nye bestyrelse har nu en stor opgave i at få fjernet alle hybenbuske og især arealet fra GV 17 og ned mod Siimvej, skal der gøres noget ved.

Der har været stor tilslutning til alle arbejdsdage og aftner i det sidste år. Og pga. legepladsprojektet blev er afholdt flere arbejdsdage og aftner, for at få legepladsen færdig. Dog blev vi ikke helt færdige med den, så forhåbentligt bliver det sidste lavet på førstkommende arbejdsdag/-aften, så den kan stå helt klar til dette års udendørs liv 😊

Når man sådan går og arbejder i grupper, får man mange gode snakke og der kommer mange gode forslag. Der er kommet forslaget om

 • at flytte tidspunktet for arbejdsaftner frem til kl. 16.30, hvilket var en rigtig god idé.
 • at vi skal droppe morgenkaffen, og så bruge tiden til at arbejde,
 • at vi skal ligge opgavelisten på hjemmesiden, så det er muligt, hvis man lige har tid at tage en

opgave fra listen og få den lavet

 • at vi skal ligge gode opskrifter fra vejfesten på hjemmesiden
 • Om vi ikke skulle købe en buskrydder.

Vi i bestyrelsen kan kun tilslutte os de gode forslag. Dog har vi valgt at sige… at vi lejer en buskrydder når vi har brug for en.

Vejfesten 2018 blev afholdt tidligere end normalt og det faldt sammen med fodbold, måske to årsager til at der var få tilsluttet til fællesspisning om aften. Det blev en våd omgang, med fodbad og god mad. Der blev også sat storskærm op, så de fodbolde glade beboer, som valgte at komme ikke skulle gå glip af kampen.

Et lille tip til den nye bestyrelse, find en aften uden fodbold.

Om eftermiddag, blev der afholdt et idéudviklingsmøde. Der kom mange gode idéer på bordet. Ideudviklingsønskerne er samlet i et dokument som er publiceret på hjemmesiden.
Bestyrelsen har gennemgået alle forslag og har valgt at sætte penge af i budgettet for 2019 til to af idéerne.Den ene er bedre parkering langs GV 1-15, den anden er frugttræer og frugt buske til området ved redskabsskuret.

Et af denne bestyrelses store opgaver i efteråret var at få revideret vores Vedtægter.
Vi tog tilbud hjem fra forskellige advokater til at hjælpe os med arbejdet, så det blev juridiske korrekt.
Vi valgte en advokat som tilrettede vedtægterne og eftersendte sine kommentar til eksisterende vedtægterBestyrelsen drøftede udkastet og blev enige om enkelte rettelser, som så blev sendt retur til rettelse og godkendelse hos advokaten. På en ekstra ordinær generalforsamling i oktober blev de reviderede vedtægter enstemmigt vedtaget.

Bestyrelsen har også gennemgået og drøftet den tidligere vedtaget forretningsorden. Vi har ikke fundet anledning til ændringer, dog skulle forholdet til bankforbindelsen rettes til. Forretningsorden er publiceret på hjemmesiden.

Træfældnings politikken er ligeledes drøftet og bestyrelsen besluttede at henlægge politikken med begrundelsen om, at det fungere fint uden. Opstår der tvist må kommunen inddrages.

Desværre var året 2018 også året hvor vi mistede gamle beboer, bl.a. vores havemand Heinrich.
Det har givet bekymring for, hvem der nu skal holde vores område pænt, så det har bestyrelsen arbejde med siden januar, og vi er glade for at kunne fortælle, at vi har ansat Tina. Tina er førtidspensioneret anlægsgartner, og har det bedst, når hun kan få lov at arbejde i en have. Vi sender mere ud om hende på hjemmesiden.

GV er blevet digitaliseret. Nu får vi automatisk besked, når der er lagt referater og andet på hjemmesiden. Det er også muligt at sende beskeder til bestyrelsen direkte via hjemmesiden.

Og det tog lidt tid, men nu er GV’s Netbank kommet op at køre, så nu behøver Jørgen ikke at gå i banken længere, nu klares pengesagerne over nettet 😊

Der blev holdt fastelavn på legepladsen med tøndeslagning og slik. Både børn og voksne var udklædte. Alle hygge og havde en dejlig fastelavn

Vi er blevet forespurgt om lygten i starten af GV kan flyttes tættere på Kærmindevej, men dette afviser Verdo, som har ansvaret herfor. Desuden vil det være egenbetaling, hvis vi selv vil flytte den.

Akacievej 15 ønsker at sælge deres grund og påtænker at udstykke den til tre grunde. De har taget kontakt til os, da de ønsker, at to af grundene skal kobles på GV. Bestyrelsen har påbegyndt en samtale med den. Vores holdning er dog, at de ikke skal kobles på GV.
Akacievej 15 må finde en anden løsning, men det er ikke bestyrelsen der skal tage beslutning om det.Vi mener det skal i høring hos GV’s beboer.Det er en stor opgave, der kræver meget juridisk. Derfor foreslår vi, at den kommende bestyrelse nedsætter en arbejdsgruppe, bestående af ét bestyrelsesmedlem og 4-5 beboer.

Det er ikke alt bestyrelsen nåede, vi efterlader følgende åbne punkter til den nye bestyrelse.

 • Skal vi have betaling for udeblivelse fra arbejdsaftner/-dage
 • Skal bestyrelsen eftergives kontingent for sit arbejde
 • Skal nabohjælp tages op igen
 • Indkøb af skiltning med hunde i snor
 • Arbejdsopgaver til vores nye gartner Tina, hvad skal hun lave og hvad skal vi selv lavet på arbejdsdage
 • Akacievej – skal vi have to nye grunde med i GV eller skal vi give afslag til Akaciavej

Og så kan jeg da lige afslutte med at sige – hvad der nok ikke er gået nogle forbi – at kommunen her i starten af marts repareret trappen ved den lille legeplads, så nu kan foråret bare komme 😊

Regnskab

Jørgen gennemgik regnskabet som efterfølgende blev drøftet og efterfølgende godkendt.

gvry-regnskab2018-status2018-budget2019

Budget og fastsættelse af kontingent

Jørgen gennemgik budget og kontingentfastsættelsen for det kommende år.

Budgettet blev drøftet og godkendt. Kontingentet er fastsat til kr.2500, som hidtil.

I forbindelse med budgetdrøftelsen blev der fremsat ønsker om, at man bevarer det grønne look på parkeringsarealerne. Dette tænkes ind når det planlagte arbejde med forbedring af parkeringsforholdene sættes i gang.

Der blev endvidere fremsat ønske om, at der males gule striber ved fortovene for at undgå, at der parkeres langs fortovene.

Den nye bestyrelse arbejder med disse fremsatte ønsker.

Indkomne forslag

Der var ingen indkomne forslag.

Valg til bestyrelsen

Følgende blev valgt til bestyrelsen:

 • Ruben GV 43
 • Hanne GV 10
 • Bente GV 42

Suppleanter

 • Karen GV 9 1. Suppleant
 • Unni GV 34 2.suppleant

Revisor

 • Jørgen lindbjerg
 • Lars Bruun valgt som revisorsuppleant

Eventuelt

Akacievej

Der er modtaget henvendelse fra Akacievej med en forespørgsel om Gartnervænget vil lade 2 parceller fra Akacievej tilslutte sig grundejerforeningen Gartnervænget.
Henvendelsen var vedlagt som bilag.

Akacievej-15-Ry-2019-02-27-plantegning

Akacievejs-henvendelse-til-Gartnervaenget-2019-02-27

Henvendelsen blev drøftet og følgende indsigelser blev givet

 • Det er ikke umiddelbart gennemskueligt og giver ikke mening, at Gartnervænget skal bruges som adgang, da der ved en udstykning kan gives plads til veje.
 • Det stykke vej ned til stien ved Akacievej er i forvejen ret trang, da der er 6 grundejere, som skal bruge vejsiden som parkering ( de små huse )
 • Der ønskes ikke yderligere trafik i Gartnervænget
 • Med hensyn til regnvandsproblematikken i Gartnervænget, så ønsker Gartnervænget at klare denne udfordring med vejledning fra kommunen. Regnvandsproblemet i Gartnervænget er i perioder omfattende, og en tilslutning til Akacievej vil ikke kunne klare problemet alene.

Forud for generalforsamlingen havde der været kontakt til den entreprenør, som har tegnet og beregnet. Hans vurdering er iflg. samtale med grundejer i Gartnervænget, at hvis vi ikke vil være med, så findes der andre løsninger.

Der er ingen af de fremmødte, som syntes at det var en god ide og der arbejdes ikke videre hermed.

Den nye bestyrelse giver en skriftlig tilbagemelding til Akacievej når de mødes og har konstitueret sig.

Udskiftning af tagsten

Lars Bruun GV 36, kan kontaktes hvis man ønsker at få tilbud om nyt tag. Der forsøges at forhandles en god pris igennem.

Rottespærrer

Der har været tilfælde af rotter i kloakkerne i Gartnervænget.
Jørgen GV 14 tager imod henvendelser og vil forsøge med en god pris hvis vi er mange interesserede. 

Udskiftning af trappe

Trappen op mod Violvej er blevet udskiftet og der blev kommenteret på det noget ringe udseende. Trappen er kommunens og vi har desværre ingen indflydelse på det etiske, men håber på, at tidens slid og ælde vil gøre den knap så iøjnefaldende.