Tilstede var Grethe (formand), Britta (næstformand), Jørgen (kasserer), Carl (sekretær).
Hans havde meldt afbud.

1. Siden sidst

Velkomst til nye grundejere/lejere

Nye ejere i GV 58b. Lejer i GV 31. Der ventes ny ejer indflyttet i GV 11 pr. 1.10.

Der var enighed om at byde også nye lejere velkommen. Et nyt udkast til
velkomstpjece blev godkendt.

2. a + b Planlægning af arbejdslørdag den 2.9 og praktiske opgaver

De konkrete opgaver blev vedtaget og listen fra tidligere arbejdsdag blev revideret.

Udtynding af hækken til boldbanen bestilles eksternt til en pris omkring 6300 kr.

Bl.a. Vil Gyngestativet skulle rives ned.Brandvejen mellem GV 4 og GV 6 buskryddes.
Det undersøges, om de hvide felter ved vejbumps kan lægges permanent i asfalten i stedet for den årlige sprøjtemaling.

3. Forespørgsel fra GV 22 om beskæring af egetræet

Det var enighed i bestyrelsen om at fastholde formandens tidligere besvarelse om, at der ikke foretages beskæring af hensyn til skyggeproblemer m.v., men at en gren kan beskæres.

4. Skovfældningsprojektet

Formanden havde kontaktet Skovdyrkerne og udtrykt utilfredshed med gennemførelse af fældningen og rydningen, herunder manglende kvalitetskontrol.
Grundejerforeningen taler med Skovdyrkerne om kvaliteten og manglende fældning.

Et medlem af bestyrelsen rejste spørgsmål om gennemførelsen var i overensstemmelse med kommunens tilladelse til fældningen.

Det blev besluttet at sælge kævler fra skovfældningen til foreningens medlemmer.
Tilbuddet lægges på hjemmesiden.

5. Tilretning af vedtægterne

Der aftaltes et møde herom den 9. oktober, Bestyrelsesmedlemmerne vil hver især og forinden gennemse vedtægterne med henblik på evt. forslag til revision.

Et bestyrelsesmedlem fandt det hensigtsmæssigt, at bestyrelsen samtidig udarbejdede en forretningsorden for bestyrelsesarbejdet og omdelte er udkast til drøftelse på vedtægtsmødet.

6. Nyt fra udvalg

Økonomi: Kassereren orienterer nærmere herom på næste mødet( 9.10.17)

Legeplads: Ansøgning om støtte fra kommunen bliver indsendt

Vej: Afløbsbrønde vil blive renset ved ekstern hjælp.

Vedligeholdelse af hække og græsarealer blev drøftet.

7. Automatisk advis til medlemmerne via hjemmesiden

Formanden oplyste, at der er klargjort mailkommunikation fra hjemmesiden. I første omgang afprøves systemet på bestyrelsen. Når systemet virker, vil et medlem af foreningen blive opfordret til at tilmelde sin mailadresse via hjemmesiden.

8. Eventuelt

Der var modtaget en anmodning fra Violvejs grundejerforning om leje af vores festtelt. Der var enighed om, at vi i princippet kan være imødekommende over for grundejerforeninger i nabolaget og leje teltet ud mod betaling.

Referatet er godkendt på bestyrelsesmødet den 9. oktober 2017.