Referat fra bestyrelsesmødet nr. 5 afholdt hos Grethe

Tilstede:

  • Jørgen
  • Allan
  • Uffe
  • Grethe
  • Afbud fra: Hans

1. Siden sidst

  • Allan GV 40 har solgt huset og flytter pr. 1.1.2017. Allan og familien bygger hus i Gl. Rye.
    Bestyrelsen benytter hermed lejligheden til at sige tak til Allan for hans indsats og han engagement i grundejerforeningens arbejde.

2. Nye grundejere

Der er flyttet lejere ind i GV nr 5. Velkommen til jer.
Uffe byder dem velkommen

3. Indkaldelse af 1. suppleant i stedet for Allan

Da Allan udtræder af bestyrelsen pr. 1.1.2017, indkaldes Carl fra GV nr. 6
Grethe tager kontakt til ham og adviserer.

4. Økonomi

Kassereren redegjorde for den øjeblikkelige status på økonomien. Det ser fornuftigt ud.

5. Udvalgene

Der er intet nyt fra de forskellige udvalg.

6. Skovarealet

Vi har kontakt til Skovdyrkerne med henblik på vejledning og hjælp til oprydning af skovarealerne. Skovdyrkerne har travlt for tiden og de vil vende tilbage i begyndelsen af 2017.
Der afholdes som aftalt løbende dialog med vores nærmeste naboer på Violvej. Dette forløber fint. Violvej op til vores område, har nu etableret deres egen grundejerforening – Violvej 2.
GF Violvej 2 disponerer over området mellem stien/indgangen til Violvej og skoven ned til GV. Dette område er et fællesareal og hvis det er muligt, så vil dette areal være i overensstemmelse med vores tilstødende skov.

7. Tilretning af vedtægter

På sidste generalforsamling blev der besluttet, at der skal foretages en tilretning af vedtægterne så de er i overensstemmelse med de faktiske forhold.
Samtlige bestyrelsesmedlemmer kigger på dette og vi samler op på næste møde. Svend GV 68B har lovet at være behjælpelig hermed.

8. Næste møde – julefrokost

Allan vil gerne tilbyde deres midlertidige hjem til vores julefrokost i januar.
Tak, men det blev desværre aflyst.

9. Evt.

Brænde som ligger i vores skov kan hentes af beboere i GV.