Afholdt hos Uffe

For referatet: Grethe

1. Godkendelse af referat fra sidste møde.

Referatet fra sidste møde godkendt.

2. Nyt fra udvalgene

Legepladsudvalget

Der blev i efteråret bestilt legepladsredskaber til opsætning på petanquebanen.
Disse er imidlertid ikke blevet leveret endnu, hvorfor legepladsudvalget tager kontakt til firmaet og beder om hurtig levering.

Bestyrelsen drøftede endvidere, at gyngestativet på den store legeplads ikke mere kan kaldes at være i sikkerhedsmæssig tilstand ( råd under jorden ) hvorfor legepladsudvalget anmodes om at indhente tilbud på nyt gyngestativ som erstatning.

Bestyrelsen afventer generalforsamlingens godkendelse af budget 2016 for at kunne købe nyt gyngestativ.

Legepladsudvalget meddeler, at man selv står for opsætning.

Vejudvalget

Bestyrelsen er i kontakt med Colas for at få et prisoverslag på asfaltering af vejene i Gartnervænget.
Generalforsamlingen 2015 anmodede bestyrelsen om at indhente et prisoverslag på et cirka beløb for alle vejene i Gartnervænget.
Vi afventer prisoverslag fra Colas

Der er foretaget båndforsegling.

Der er renset afløb og brønde på fællesarealerne.

Vintervejret har krævet saltning og snerydning, men såfremt at sne/frost ikke sætter kraftigt ind, forventes budgettet af blive overholdt.

Der fremsættes ønske om evt gadebelysning ved trappen, men da det er kommunal areal, skal ønsket fremsendes til Teknik og Miljø.

Skovudvalget

I henhold til aftale om 2x årlige snak med naboerne på Violvej, har Jørgen og Grethe været på Violvej for at snakke om eventuelle udbedringer mv.
Der er ny ejer på den tomme grund, hvilket bestyrelsen er opmærksom på og som ligeledes vil blive kontaktet.

For nuværende er der ikke forhold, som er uhensigtsmæssige i forhold til skov og beboelse, men det trænger til en oprydning/pleje og det er vi enige om.
Inden vi går i gang hermed, skal vi have tilladelse fra kommunen. Det er der søgt om og der afventes svar snarest.

Bestyrelsen foreslår desuden, at pindene med ståltråd på bliver forkortet. Det ser ikke godt ud som det er nu.

Det er tid for årlig snak med Violvej som vil blive effektueret snarest. Pindene med ståltråd slås længere ned i jorden.

Velkomstudvalg

Vi byder velkommen til ny beboer i GV 56.

3. Opfølgning på igangværende sager

Omkring fartgrænsen i Gartnervænget.

Bestyrelsen har endnu ikke besluttet eller fået tilladelse til nedsættelse af hastigheden.

Uffe arbejder videre hermed ligesom maling på vejen undersøges.

Vedligeholdelse af hjørnegrunden Gartnervænget/Siimvej.

Der er rykket for skriftligt svar ved kommunen. Vi afventer stadig.

4. Vedligehold af fællesarealer

Bestyrelsen vil gå området igennem sammen med Heinrich. Hensigten hermed er, at få overblik over hvilke opgaver der er og hvilke opgaver som Heinrich tager sig af.

Gennemgangen vil være til foråret og inden generalforsamlingen 2016. Grethe tager kontakt til Heinrich for aftale.

5. Fibernet

AURA har haft forespørgsel om ønsket om tilslutning til Fiber net. Bestyrelsen har ikke været involveret i dette.

Der er nu så stor tilslutning, at der nedlægges Fiber net i hele Gartnervænget.

Tilslutningsmuligheder ud over Skanderborg Antenneforening:

Der er blevet forespurgt, om vi har lov til at tilslutte os Fiber nettet, jvf lokalplanen.
I 2009 blev der indgået aftale mellem Skanderborg Antenneforening og Skanderborg Kommune om muligheden for at tilslutte sig andet end det der er skrevet i lokalplanen.
I den forbindelse blev der lavet en tilpasning/justering til lokalplanen, som godtgør, at det er muligt at anvende andre udbydere, blot der ikke opsættes paraboler og lign.

Justeringen kan ses her på hjemmesiden:

6. Generalforsamling 2016

Der afholdes generalforsamling d. 16.3.2016 kl 20:00

Bestyrelsen undersøger muligheden for at brugen enten Sognehuset eller Hotel Blicher.
Endelig aftale vil fremgå af dagsorden som udsendes 1 uge inden generalforsamlingens afholdelse.

Der er afleveret skriftlig 1. indkaldelse i alle postkasser.
Tidsfristen for indlevering af punkter er d. 7.marts 2016.

Der er tidligere drøftet den manglende opbakning til arbejdsdage og vejfest.
Dette vil være et punkt som skal diskuteres på kommende generalforsamling.

7. Evt.

Der blev henledt opmærksomheden på, at der er kommet ny hundelov, hvilket betyder, at hundeejer kan idømmes bøde på 500 kr. såfremt man ikke fjerner hundens efterladenskaber!!!

Svært at håndhæve, men …….