Bestyrelsesmøde nr .4 afholdt hos hos Jørgen

For referatet: Grethe

1. Godkendelse af referat fra sidste møde.

Referatet fra sidste møde godkendt.

2. Nyt fra udvalgene.

Legepladsudvalget:

Der er bestilt fugleredegynge og koldbøttestativ.
Disse legeredskaber skal placeres på Petenque banen.
Der er leveringstid, men det forventes snarest.
Vognmand Emil Thøgersen hjælper med at gøre klar på arealet og leverer faldsand.
Der afventes godkendelse fra kommunen.
Legepladsudvalget meddeler, at man selv står for opsætning.

Vejudvalget:

Bestyrelsen kontakter det firma, som står for asfalteringen i området pt med henblik på at få et prisoverslag. Der er bestilt båndforsejling.

Der er bestilt rensning af afløb mv.

Skovudvalget:

I henhold til aftale om 2x årlige snak med naboerne på Violvej, har Jørgen og Grethe været på Violvej for at snakke om eventuelle udbedringer mv.
Der er ny ejer på den tomme grund, hvilket bestyrelsen er opmærksom på og som ligeledes vil blive kontaktet.

For nuværende er der ikke forhold, som er uhensigtsmæssige i forhold til skov og beboelse, men det trænger til en oprydning/pleje og det er vi enige om.
Inden vi går i gang hermed, skal vi have tilladelse fra kommunen. Det er der søgt om og der afventes svar snarest.

Bestyrelsen foreslår desuden, at pindene med ståltråd på bliver forkortet.
Det ser ikke godt ud som det er nu. Grethe snakker med Heinrich herom.

Velkomstudvalg:

Leif Eriksen GV 56 har solgt sit hus og der forventes ny beboer snart. Mere herom i næste referat.

3. Opfølgning på igangværende sager

Omkring fartgrænsen i Gartnervænget.

Bestyrelsen har endnu ikke besluttet eller fået tilladelse til nedsættelse af hastigheden.

Hundelorte

Uffe havde fået lavet skilte som er sat op hvor hundefolk færdes. De er imidlertid fjernet igen, da effekten syntes at være modsat.
Der er ekstrem mange hundelorte i området og flere grundejere klager over, at der besørges i folks indkørsler og forhaver.

Bestyrelsen er noget usikker på hvad der kan gøres, men indtil videre er vi blevet enige om, at vi alle hjælper hinanden med at påtale overfor de hundeejere, som ikke samler op efter sig.
Vi er af den overbevisning, at det ikke er folk fra Gartnervænget, men andre hunde og hundeejere.

Drøftede desuden, om det skal være en pligt at føre hund i snor i området.
Flere grundejerforeninger har sådanne regler.
Mere herom senere.

Hegn ved GV 4:

Hegnet er opsat efter retningslinjerne fra hegnssynet. Det har dog ikke været uden lidt bøvl, idet GV4 syntes der var for mange huller.
Vi ændrer ikke på hegnet , men der kan eventuelt rules sten hen til hegnet hvor det er værst. Desuden vokser der græs mv

Vedligeholdelse af hjørnegrunden Gartnervænget/Siimvej.

Der er rykket for skriftligt svar ved kommunen. Vi afventer stadig.

4. Brug af ukrudtsmidler

Bestyrelsen har drøftet om vi skal bruge kemikalier for at bekæmpe ukrudt i området.

Der er enighed om at vi IKKE anvender ukrudtsmidler.

Skanderborg Kommune anvender ikke kemikalier nogen steder, så det følger vi.

5. Vedligeholdelse af fællesarealerne

Bestyrelsen vil gerne gå området igennem sammen med Heinrich.
Hensigten hermed er, at få overblik over hvilke opgaver der er og hvilke opgaver som Heinrich tager sig af.

Gennemgangen vil være til foråret og inden generalforsamlingen 2016.

6. Arbejdslørdag og vejfest

Det usædvanlige ringe fremmøde til arbejdslørdagen blev drøftet.
På nuværende tidspunkt er der ingen løsningsforslag, men vi er enige om, at vi må gøre noget aktivt.

Det er de samme der deltager og vi drøftede om vi som andre grundejerforeninger, skal opkræve et beløb, hvis man ikke deltager.
Effekten af den manglende opbakning betyder, at vi må købe os til nogle opgaver, og det kan blive endnu dyrere.

Bestyrelsen drøfter videre og punktet skal drøftes på generalforsamlingen 2016.

Hvad angår vefesten, så blev den aflyst i år. Da klokken var 11 var der kun 2 tilkendegivelser på deltagelse, og derfor fandt aflysningen sted.

Fremover – hvis der skal holdes en vejfest – vil det nok være optimalt med tilmeldinger.

Også dette drøftes på den kommende generalforsamling.

7. Eventuelt

Intet til dette punkt