Referat fra bestyrelsesmøde nr. 1
Afholdt hos Mie

1. Godkendelse af referat fra generalforsamlingen den 26. mart 2015

Referatet blev gennemgået og der foretages rettelser inden underskrift og publicering.
Lene sørger for dette.

2. Konstituering af bestyrelsen

Bestyrelsen er konstitueret som følgende:

 • Formand: Lene Bertelsen GV nr.18
 • Næstformand: Uffe Vinther GV nr. 17
 • Kasserer: Jørgen Lindbjerg GV nr. 14
 • Sekretær: Grethe Seekjær GV nr 58A
 • Medlem: Mie Kristensen GV nr 21

3. Ansvarlige for diverse udvalg

 • Velkomstudvalget v. Mie
 • Hjemmeside v. Grethe
 • Legeplads v. Uffe
 • Festudvalg ad hoc
 • Skov og vej v. Jørgen og Grethe

4. Opfølgning fra generalforsamlingen

Evaluering

Der ønskes en anden opstilling, så bestyrelsen er synlig. Taget til efterretning.
Endvidere blev det drøftet, at bestyrelsen skal være opmærksom på at dirigenten er godt informeret inden generalforsamlingen. Dette tages til efterretning og drøftes forud for næste generalforsamling.
Der efterspørges en mere positiv stemning. Bestyrelsen drøfter inden næste gang.

Forsikringsdækning i forhold til vandskade på Siimvej:

Umiddelbart er der ikke dækning herfor i vores forsikring, men det undersøges videre.

Fartgrænsen nedsættes:

Uffe tager inden næste møde kontakt til landbetjenten for information om gældende regler og muligheder.

Hundelorte:

Næstformanden sørger for plancher mv.

Vedtægterne skal rettes på hjemmesiden:

Jørgen har ansvaret for at tilrette vedtægterne, hvorefter de sendes til publicering.

Petang banen:

Besluttet at den må bruges til legeredskaber.

Beboerliste:

Bestyrelsen har besluttet, at beboerlisten ikke vil blive vist på hjemmesiden, men at den kan rekvireres ved formanden.

5. Legeplads

Uffe har afholdt møde med børnefamilierne og der er mange forslag til nye tiltag på de eksisterende legepladser.
Der kan bl.a. nævnes sansegynge, ny gynge, vippedyr, sand og net, balancestænger mv.
Arbejdet kan planlægges og igangsættes for de 30.000 kr der er afsat hertil.

6. Planlægning for det kommende år

Bestyrelsen har planlagt det kommende års arbejde.
Se venligst sidst i referatet.

7. Opfølgning af igangværende sager

Nabohjælp er ikke afsluttet og Lene overtager denne sag.

8. Henvendelse fra GV 4

Der er anmodet om hegnssyn fra GV 4.
Vi afventer dato og deltager ved hegnssynet.

9. Henvendelse fra Violvej 44

Der er igen anmodet om lov til fældning af træer, bestyrelsen afslår og formanden sender brev til Violvej 44.

I forbindelse med problemstillingerne omkring Violvej har bestyrelsen besluttet, at der tages kontakt til kommunens skovfoged og at der herefter indkaldes til fællesmøde med bestyrelsen, skovfoged og de implicerede parter fra Violvej.
Grethe kontakter skovfoged og afventer mulig dato.

10. Henvendelse fra GV 36

GV 36 beder om bestyrelsens accept til at beskære enkelte grene på fællesarealets træer.

Bestyrelsen har været på besigtigelse og giver hermed accept til nødvendig beskæring.
Hegnsloven overholdes og det er tydeligt, at de store træer er skadelige for bebyggelsen på GV 36. Formanden giver besked til GV 36.

11. Henvendelse fra GV 27

GV 27 ønsker at udvide eksisterende skur ved carport.
Bestyrelsen har ikke noget imod dette såfremt de lovgivningsmæssige krav og tilladelser overholdes.

12. Eventuelt

Aktivitetsplan for 2015-2016

 • Containerdage: 29.maj 2015 og 29.august 2015
 • Arbejdsaftner: torsdag d. 28.maj kl 17 og torsdag d. 11. juni kl 17
 • Arbejdslørdag: lørdag d. 29.august
 • Vejfest: lørdag d. 29.august
 • Generalforsamling: den 16. marts 2016

Bestyrelsesmøder

 • Bestyrelsesmøde 1: tirsdag d. 28.april 2015 hos Mie
 • Bestyrelsesmøde 2: tirsdag d. 19.maj kl 20.00 hos Lene GV 18
 • Bestyrelsesmøde 3: torsdag d. 20. august kl 20.00 hos Grethe GV 58A
 • Bestyrelsesmøde 4: tirsdag d. 20.oktober kl 20.00 hos Jørgen GV 14
 • Julefrokost for bestyrelsen afholdes fredag d. 15.januar 2016 hos Lene.
 • Bestyrelsesmøde 5: onsdag d. 10. februar 2016 hos Uffe GV 17
 • Bestyrelsesmøde 6: tirsdag d. 8.marts kl 20.00 hos Grethe GV 58A