Referat fra bestyrelsesmøde nr. 2
Afholdt hos Lene Bertelsen

1. Godkendelse af referat fra sidste møde den 28. april 2015

Referatet fra sidste møde blev godkendt.
Fremover vil alle bestyrelsesmedlemmer tilkendegive, at referatet er læst med evt. rettelser.
Først herefter publiceres referatet.
Endvidere er der aftalt, at såfremt der er rettelser til referatet, så sendes denne besked til alle i bestyrelsen.

2. Nyt fra udvalgene – siden sidst

Legepladsudvalget

er i fuld gang med at forberede til forbedringer og nye tiltag. Der er opmærksomhed på, at sikkerheden skal være i orden. Hvis der indkøbes legeredskaber, skal leverandør kunne bevise, at de gældende sikkerhedskrav opfyldes, jf. Dansk Standard for legeredskaber.

3. Opfølgning fra generalforsamling

Forsikringsdækningen i forbindelse med vandskade på Siimvej er ikke endelig afsluttet.

I tilfælde af at vi skal bruge vores forsikring, så skal skaden anmeldes inden den udbedres.

Nedsættelse af farten i Gartnervænget

Uffe har kontaktet politiet med henblik på at nedsætte fartgrænsen i Gartnervænget.
Politiet henviste til kommunen, som skal give tilladelser hertil.
Kommunen er blevet forespurgt, og der indsendes ansøgning om nedsættelse af fartgrænsen til 20 km/t. Betingelserne herfor er, at der er etableret vejbump med en defineret afstand imellem. Det lever vi ikke helt op til, men vi forsøger alligevel at få tilladelsen.

Bestyrelsen foreslår, at de eksisterende bump males op ved næste arbejdsaften.
Desuden har bestyrelsen besluttet, at der males direkte på vejen for at gøre opmærksom på, at der er legende børn i området.
Vi undersøger muligheden for at købe/downloade skabeloner til dette

Hundelorte

Uffe har fået lavet skilte som sættes op hvor hundefolk færdes.

4. Hegnssyn mellem GV 4 og fællesarealet

Der er afholdt hegnssyn efter anmodning fra Gartnervænget 4.

Afgørelsen er, at der opsættes stakit eller lign på de sidste 16 meter op til skovarealet.
Bestyrelsen drøftede dette og vi kontakter håndværker som kan bistå.
Grethe tager kontakt til Gartnervænget 4 med henblik på det videre forløb.

Afgørelsen er vedhæftet dette referat:

5. Problematikken omkring Violvej og træer

Svend informeres om, at der er arbejdsaften i næste uge, hvor vi vil se på arealet der støder op til hans grund.

Desuden kontakter Jørgen og Grethe de implicerede grundejere på Violvej for at få en dialog og en afklaring af det videre forløb. Referatet herfra kommer senere.

6. Vedligeholdelse af hjørnegrunden Gartnervænget/Siimvej.

Grundejerforeningen er forpligtet til at vedligeholde vej.
Der undersøges hos kommunen, hvilke forpligtelser grundejer på Siimvej 85 har i forhold til vedligehold af fortov og græsareal.
Grethe undersøger

7. Planlægning af arbejdsaften den 28. maj 2015

  • Male vejbump og eventuelt andet
  • Jørgen tager fat på skovarealet op til Violvej
  • Riste og afløb renses
  • Vejkanter mv fejes
  • Fyrretræer ved GV 58 (i svinget) beskæres
  • Fyrretræerne på skråningen beskæres
  • Generel rundtur i området for at tjekke hvad der trænger til udbedring
  • Evt.

Der indkøbes øl og vand samt vejmaling til arbejdsaftenen.