Møde nummer 3 afholdt hos Grethe Seekjær

Afbud: Mie

1. Godkendelse af referat fra sidste møde d. 19.5.2015.

Referatet fra sidste møde godkendt.

2. Nyt fra udvalgene.

Legepladsudvalget:

Bestyrelsen drøftede aktiviteterne i forbindelse med forbedringer af legepladserne.

Uffe tager kontakt til legepladsudvalget for at få en status på hvor langt de er kommet.

Efterfølgende er der opdateret, at der er valgt en sansegynge og kolbøttestænger. Dette forventes leveret om 3-4 uger.

Emil Thøgersen leverer faldsand.

Thomas har kontakt til kommunen med henblik på en godkendelse.

Legepladsudvalget meddeler, at man selv står for opsætning. Det forentede forbrug bliver ca 25.000 kr.

Såfremt der er opgaver, som kræver arbejdskraft på arbejdslørdagen, vil det være muligt.
Legepladsudvalget fremsender plan for de opgaver der påtænkes gennemført.

Vejudvalget:

Bestyrelsen forsøger at indhente et overslag over pris for ny asfaltbelægning for dermed at kunne prioritere  økonomien  hertil.
Der bestilles båndforsejling.

3. Opfølgning på igangværende sager

Omkring fartgrænsen i Gartnervænget:

Uffe har kontakt med kommunen med hensyn til at nedsætte hastigheden yderligere i GV.
Der følges op på dette.

Uffe undersøger desuden muligheden for at male enten legende børn eller hastighedsgrænsen direkte på asfalten.
Vi afventer om der kan skaffes skabeloner mv.

Træfældning mv op til Violvej:

Bestyrelsen har rettet forespørgsel til kommunen angående fældning af udgåede og uhensigtsmæssige træer i området op til Violvej.
Vi afventer svar på, om kommunen vil besigtige området inden dette foretages, eller om vi får grønt lys for at gå i gang.

Grethe rykker for svar.

Der er lavet aftale med beboere på Violvej om 2 x årligt besigtigelse af området.

Derfor vil der i september måned være besigtigelse af området sammen med Violvej.

Jørgen og Grethe aftaler det videre forløb med Violvej.
Der er etableres god kontakt til de direkte naboer og alle ønsker fremadrettet, at denne kontakt fortsætter for at undgå eventuelle misforståelser.

Hundelorte

Uffe har fået lavet skilte som er sat op hvor hundefolk færdes. Det virker dog indtil nu ikke til, at det har haft synlig effekt!

4. Opfølgning på hegnssyn mellem GV 4 og fællesarealet

Der er indhentet tilbud om etablering af hegn i hht hegnssynets afgørelse.

Opføres i løbet af de kommende uger ved Thøgersen.

5. Vedligeholdelse af hjørnegrunden Gartnervænget / Siimvej.

Grundejerforeningen er forpligtet til at vedligeholde vej og fortov.
For at få en tydelig præcisering af vores forpligtelser, er der rettet henvendelse til kommunen for at få et skriftligt svar.
Der rykkes herfor ved Grethe.

6. Værktøj, haveredskaber mv.

Bestyrelsen har besluttet, at der kan indkøbes værktøj/haveredskaber så Heinrich får de nødvendige hjælpemidler for at udføre et stort stykke arbejde i at vedligeholde fællesarealerne. Heinrich kigger på markedet og indkøber.

7.  Planlægning af arbejdslørdag og vejfest d. 29.8.2015.

Kl 10        : Vi starter med rundstykker mv. Husk selv at medbringe kaffe/te.

Kl 10 – 12: Opgaverne løses. Der vil være en opgaveliste over de ønskede opgaver.
Vigtigt at der er beboere som kan hjælpe med opstilling af festteltet.

Kl 14 – 16:  Børneloppemarked.
Såfremt der er børn der ønsker at sælge brugt legetøj mv., er der her mulighed for at stille en lille bod op.

Kl 18 – Vejfest. ( se opslag i udhængskassen )
I lighed med tidligere medbringer grundejerne mad til et fælles bord.
Der medbringes mad i forhold til det antal man deltager fra eget hus.
Husk også drikkevarer.

Der vil blive tændt bål og børnene får mulighed for at lave snobrød.
Grundejerforeningen sørger for snobrødsdejen, mens I selv sørger for pølser, pinde mv.

OBS: Lørdag d. 29.8.2015 er også containerdag, så hvis I har haveaffald, så er det nu der er mulighed.