Dette referat fra Gartnervængets Generalforsamling er først blevet publiceret på hjemmesiden den 15. marts 2016

 1. Valg af dirigent
  Michael GV 10 meldt sig. Han kunne konstatere at der var indkaldt rettidigt og derfor var generalforsamlingen lovligt.
 2. Formandens beretning
  I formandens fravær trådte næstformanden til og læste formandens beretning. Her blev nævnt Fællesarrangementer, nabohjælp og sager i året løb. Beretningen blev godkendt. Der var dog følgende bemærkning:
  Kommunens beslutning om at sagerne skal vurderes fra gang til gang… Denne beslutning bør gøres mere gennemsigtigt og Kommunen bør ændre lokalplanen.
 3. Revideret Regnskab 2014
  Det reviderede regnskab for 2014 blev fremlagt af Jørgen.
  Regnskabet blev godkendt. Dog var følgende bemærkning: Det bør undersøges om vandskaden kan erstattes af GV’s forsikring.
 4. Budget og kontingent for 2015
  Budgettet blev fremlagt af Jørgen.
  Budgettet og kontingent for 2015 blev godkendt.
  Dog var følgende spørgsmål:
  – Hvornår forventer vi at der skal laves ny vej, hvortil bestyrelsen svarede om ca. 10 år )
  – Hvad koster det at lave ny vej, hertil svarede bestyrelsen at det vil blive grundigt undersøgt inden næste generalforsamling.
  – Renter i budgettet hvad er det, hertil svarede bestyrelsen at det er bankrenter og engangsgebyr.
 5. Indkomne forslag
  Der er indkommet tre forslag, hvilke rækkefølgen blev bedt ændret på.
  Der blev stemt om alle tre.

Forslag 1:
Bestyrelsen opfordres til straks at foretage politianmeldelse, når der på Grundejerforeningen
Gartnervængets fælles skovareal er blevet foretaget ulovligt fældning, nedklipning eller lignende af træer, buske eller anden vegetation
Forslaget blev ikke vedtaget. 8 stemte for, 24 imod og 6 valgte neutrale.

Forslag 2:
Vi forslår , at der i skellet opsættes et markeringshegn bestående af trykimprægnerede stolper med 4 meters afstand, monteret med hegnstråd i ca. 90 cm. højde. Længde er ca. 120 – 140 cm.
Forslaget blev vedtaget med 31 for, ingen imod og 5 neutrale.

Forslag 3:
Bestyrelsen opfordres til gennem dialog med naboerne og kommunens faglige repræsentanter at finde en juridisk holdbar og rimelig løsning for at sikre, at Lokalplanens bestemmelse om genoprettelse bliver gennemført. Dette også med hensyn til den stedfundne udtynding og ringe tilstand af skovbevoksning på den sydlige del af fællesarealet.
Forslaget blev vedtaget med 14 for, 4 imod og 17 neutrale stemmer.

Til pkt. 1 skal nævnes, at der var bred uenighed om GV’s bestyrelse skal gribe til så drastiske midler som politianmeldelse, frem for at forsøge med kommunikation til Violvej.
Til pkt. 2 skal nævnes, at vores havemand lovede at nedgrave stolperne på egen regning (timepris), GV betaler naturligvis for materialet.
Til pkt. 3 kan nævnes, at det af bestyrelsen blev betragtet som mistillid til bestyrelsen overhovedet at nævne punktet.

6. Valg til bestyrelsen
På valg var Britta GV 15, Uffe GV 17 og Jørgen GV 14.
Jørgen vil gerne stille op igen. Britta og Uffe vil gerne stille op igen, med mindre andre meldte sig. Grethe GV 58A meldt sig og og der blev kampvalg!
Den nye bestyrelse består af:
Lene GV 18,
Mie GV 21,
Jørgen GV 14,
Uffe GV 17
Grethe GV 58A
Lene og Mie er valgt for 1 år. Jørgen, Uffe og Grethe er valgt for 2 år.

7. Valg af suppleanter
Grethe GV 58A samt Per GV 34 er på valg.
Britta GV 15 og Anette GV 6 er valgt ind for en 1-årig periode.

8. Valg af revisor og revisorsuppleant
Lars GV 36 blev genvalgt til revisor og
Svend GV 66B blev genvalgt til revisorsuppleant.

​9. Ad hoc udvalg:
Legeplads udvalg:
Jeppe og Charlotte GV 7, Thomas og Gitte GV 13 og Uffe og Anne GV 17
Festudvalg:
Ingen meldt sig, så Bestyrelsen står enten for det eller for at finde nogen som vil stå for det.

10. Eventuelt

Fartgrænsen nedsættes.
Dette er forsøgt tidligere uden held, men bestyrelsen vil tage det med på næste møde

Hundelorte… Kan vi gøre noget ved det. Evt. sætte skilt op, gerne med tekst på. Bestyrelsen ser på det.

Vedtægterne skal rettes på hjemmesiden, samtidigt mangler referat for generalforsamling 2014 på hjemmesiden. Bestyrelsen sørger for, at det bliver lagt ud snarest.

Petang banen. Bliver den brugt eller kan vi nedlægge den. Nogen mener det tidligere er blevet vedtaget, at banen må nedlægges. Bestyrelsen undersøger dette.

Referatet er godkendt og underskrevet d. 27.03.2015

 • Lene Bethelsen GV 18
 • Jørgen Lindbjerg GV 14
 • Uffe Vinter GV 17
 • Anne Marie Bjørn Kristensen GV 21
 • Grethe Seekjær GV 58A