Nr.: 5

Referent: Britta

Dagsorden:

1) Godkendelse af sidste referat

Godkendt uden kommentar

2) Nyt fra udvalgene

Velkomstkomité:
intet nyt

Hjemmesiden:
intet nyt

Legepladserne:
intet nyt

Festudvalg:
Arbejdsdag først og vejfest om aftenen. Okay fremmøde ved begge arrangementer. Tak til alle der hjalp.

Vejudvalg:
Båndforsegling. Jørgen rykker for at få det lavet.
Der skal laves ny aftale omkring snerydning med Steffan Knudsen. Dette sørger Jørgen ligeledes for.

Skovudvalg:
se pkt. 3

3) Træfældning mellem Violvej og GV

Vi skal have fældet nogle træer. Vi må fælde udgående træer og de træer som er til fare.
Fældningen skal helst ske i november. Vi mangler frivillige til dette, så kan du hjælpe, så henvend dig til Jørgen GV 14.

4) Tilbygning GV 5

GV 5 ønsker at lukke deres carport, så de får et skur.
Dette har vi ikke nogen indvendinger til, men opfordre dem til at spørge kommunen.

5) Ankesag GV 22

Se punkt 6

6) Drøftelse af brev fra kommunen vedr. Lokalplanen

Vedr. Lokalplanens pkt. 8,2 skal fremtidige byggesager først igennem kommunen som vil vurderer om det er en byggesag eller en dispensations sag.
Byggesager skal ikke sendes til høring i GV.

Dispensations sager er byggesager som ikke overholder GV’s lokalplan.

7) Opfølgning igangværende sager

Nabohjælp:
Info møde afholdt, pæn fremmøde. Vagn deltog og havde mange spændende ting at fortælle.

Låsesmed den 21. + den 28. oktober. 11 husstande har meldt til. Hver enkelt husstand har selv modtaget tilbud fra Låsesmeden og det er op til jer selv, om I vil benytte tilbuddet eller ej.
Da det er hvert husstands egen sag, om de vil deltage i Nabohjælp eller ej, vil der ikke blive gjort mere vedr. dette fra bestyrelsens side.

Vi kan kun opfordre til, at I tilmelder jer på hjemmesiden Nabohjælp.dk.

Spørgsmål hertil kan rettes til Britta, GV 15.

8) Eventuelt

Henvendelse fra GV 39, som opfordre til at hver husejer selv skal komme af med regnvandet, så vi ikke får flere vandskader.
Opfordringen er hermed videregivet.