Nr.: 4

Sted: Anne GV 68

Til stede: Per, Jørgen, Anne og Grethe

Afbud/fraværende: Gry GV22

Referent: Grethe GV58A

 

Referat:

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

 

2. Opfølgning på aktuelle sager

Arbejdsdag:

God tilslutning og god stemning.

Tak for indsatsen til de fremmødte – også til de beboere der efterfølgende har moderniseret legehuset.

Vejfest:

Fantastisk tilslutning og dejlig stemning om end det blev lidt mørkt.

Dejligt at oprydningen om søndag blev klaret i fin stil. Tak!

Container:

Bestyrelsen vil på næste generalforsamling stille forslag om container både forår og efterår.

Der vil i perioder være meget affald fra fællesarealerne som skal i containeren.

Opfølgning på byggesag GV 22:

Byggesagen ligger til behandling i Natur- og Miljøklagenævnet.

Er optaget til afgørelse, men tidshorisonten kan være lang.

Grundejerforeningen Gartnervænget og digitalisering:

I lighed med andre foreninger og virksomheder i DK er det fra 1. november påkrævet, at Grundejerforeningen er registreret i CVR registret.
Dette er sket og alle formaliteter omkring dette er igangsat.

Kasserer Jørgen Lindbjerg er fuldmagtshaver til grundejerforeningens NEM-ID.

På næste generalforsamling vil vedtægterne blive opdateret i forhold til ovennævnte, Bestyrelsen er af den opfattelse, at vores vedtægter skal tilrettes, så vi får vedtaget og beskrevet helt klart, hvilke opgaver der er forbundet med at være kasserer og fuldmagtshaver.

Grundejerforeningens officielle e mail:

Ny officiel e-mail adresse vil blive publiceret på hjemmesiden sammen med foreningens CVR.

3. Orientering fra og valg af ansvarlige til udvalg.

Velkomstudvalg v. Per

Der er pt. ingen nye grundejere.

GV 12 er solgt og vi afventer nye beboere.

Økonomi v. Jørgen

Intet nyt

Legepladsudvalg

Legehuset er blevet gjort i stand.

Vi skal have lagt tagpap på legetårnet.
Afventer forårets komme.

Skov-/parkudvalg

Drøftelse af beplantning ved GV68 og GV36.

Der har rejst forespørgsel om fjernelse af de plantede bøgetræer mellem de to grunde.
I henhold til lokalplan, så er området udlagt som skovområde og bestyrelsen henholder sig derfor til de regler, der er herfor.

Bøgetræerne kan derfor ikke fjernes.

Der rettes forespørgsel til GV36 om mulighed for eventuel flytning af bøgebeplantningen.
Der sendes efterfølgende skriftlig beslutning til de implicerede grundejere.
Dette vil tidligst ske efter d. 8. november grundet ferie.

Fremover indgår arealet i skovarealerne og den naturlige pleje heraf.

Vejudvalg v. Jørgen

Båndforsejling er igangsat.

Snerydning for vinteren er bestilt.
På hverdage inden kl 7.00 og efter behov.

Oprensning af kloakker mv.:

Bestyrelsen beder alle grundejere være behjælpelig med at rense sandfang og riste og holde øvrige regnvandsafløb fri for sand og blade.
Der ligger kloakrenser i skuret.

4. Opfølgning på igangværende sager

Tinglysning GV 2 og 4 – sagen er i gang og det er en særdeles omfattende sagsgang.

 

Skovprojektet

Bestyrelsen afventer færdiggørelsen af de øvrige igangværende sager før nye projekter

Sættes i gang. Det har været en travl periode for bestyrelsen siden sidste valg.

Igangsætning af skovprojektet eller ???????

5. Evt.

Deltagelse i konference om tyverier og nabohjælp.

Skanderborg Kommune og Østjyllands Politi afholder konference om forebyggelse af indbrud og hærværk. Grundejerforeningen er inviteret til dette.

Per GV34 deltager.

Der vil blive refereret fra denne konference og eventuelle vejledninger vil blive publiceret på hjemmesiden.

 

Skiltet med legende børn placeres ved indkørslen til Gartnervænget.
Anne tager sig af dette.

Der indkøbes eventuel et nyt skilt.

 

Der køres stadigvæk alt for stærkt i Gartnervænget.

Sænk farten og vis hensyn til børn og ældre beboere som færdes på vejene!!!!!

 

Næste møde d. 22.november kl 19 hos Jørgen GV14.