Nr.: 3

Dato: Torsdag d. 29.08 2013 kl. 20.00

Sted: Grethe GV 58A

Til stede: Anne, Jørgen, Grethe og Per

Afbud/fraværende: Gry GV 22 med afbud

Referent: Grethe

 

Referat:

 

1. Siden sidst

Arbejdsaftner

God tilslutning til de to arbejdsaftner og meget praktisk arbejde blev udført.
Tak for indsatsen.

Vi vil gerne fastholde de to aftner fremover.

Hærværk og indbrud:

Der har været indbrud i skuret i juni måned. Låsen forsvandt indkodning. Koden fås

Og en ny er indkøbt og kodet med ny kode som fås ved henvendelse til et bestyrelsesmedlem. Indbrud i skuret

Byggesag GV 22:

Orientering om sagen.
Der har været afholdt møde med Teknik og Miljø for at søge en forklaring på byggesagsbehandlingen – uden at det nu står klart for bestyrelsen.

Der er ankesager under udarbejdelse – både til Statsforvaltningen og til Miljø og Naturklagenævnet.

Bestyrelsen har fået aktindsigt i byggesagen og det tilsendte materiale giver ikke anledning til at påvise, at der skulle være foregået noget uregelmæssigt, ud over at høringen ikke er efterlevet.
Da der blandt grundejerne har været mange gisninger om uregelmæssigheder i sagen, er bestyrelsen af den opfattelse, at dette ikke er tilfældet.

Bestyrelsen opfordrer derfor til, at der nu kommer ro på sagen i forhold til grundejerne i GV 22.
Såfremt man skulle have indvendinger i forhold til grundejerne i GV 22, vil bestyrelsen anmode om en konstruktiv dialog mellem parterne.

2. Økonomi v. Jørgen

Al kontingent er nu indbetalt.

Det ser fint ud med økonomien lige nu, men vinteren venter med snerydning mv.

3. Orientering fra udvalg

Velkomstudvalg v. Per

Vi byder velkommen til Inge Simonsen, Gartnervænget 41.

Velkomstfolder tilrettes med vejledning om høring i byggesager.

Hjemmeside og information v. Per

Per og Jørgen skal undervises i hjemmesiden. Stig spørges.

Per laver opslag. Grethe publicerer på hjemmesiden.

Legepladsudvalg:

GV 5, GV 13, GV 17, GV 22, GV 21 er med.
Anne Søe hanker op i udvalget.

Skov-/parkudvalg v. Jørgen og Anne

Aktuel problemstilling v. GV 68 og GV 36, hvor grundejerne i GV 68 skriftligt har anmodet om fældning/klipning af små bøgetræer, som er plantet af grundejerne GV 36.
Arealet tilhører et område, som ifølge lokalplan 93 er udlagt som skovareal med de tilhørende restriktioner.

Den konkrete sag udsættes til næste bestyrelsesmøde, grundet arbejdspres.
Når sagen om disse bøgetræer er behandlet, vil der blive arbejdet videre med skovprojektet i henhold til beslutning på generalforsamlingen.

Per, Jørgen og Grethe forsøger at finde en løsning som kan fremlægges og vedtages på næste bestyrelsesmøde

Vejudvalg v. Jørgen

Vejskiltning Jørgen bestiller og vi satser på levering inden 7-9-13

Båndforsejling vil blive lavet når det bliver køligere.

Snerydning 2013/2014 bestilles hos samme entreprenør og med samme opgaveformulering.

Andre opgaver

Tinglysning GV 2 og GV 4. Anne er i gang.

Referat og publicering af referater på hjemmesiden.
Grethe sørger for ref. og publicering denne gang.

4. Tilbud fremsendt fra GE Fibernet i Gartnervænget

GE Fibernet har fremsendt tilbud om etablering af fibernet i Gartnervænget.

Der tilbydes flg:

– Nedgravning af fiberrør til nærmeste husfacade kr. 500,00

– Nedgravning og tilslutning til husstandens eksisterende interne antenneanlæg

Kr. 1.495,00

Betingelserne for at dette kan etableres er, at mindst 15 husstande tilslutter sig.

Hver enkelt husstand tilkøber sig efterfølgende efter behov.

 • TV Grundpakken koster 175 kr pr. måned
 • TV Underholdningspakken koster 314 kr. pr. måned
 • TV Stor underholdningspakke koster 424 kr pr. måned.

 

 • Fiberbredbånd 1/1 Mbit/s kr. 169, pr. måned
 • Fiberbredbånd 50/50 Mbit/s kr 249,-
 • Fiberbredbånd 60/60 Mbit/s kr. 279,-
 • Fiberbredbånd 90/90 Mbit/s kr 379,-

Bestyrelsen drøftede tilbuddet, men vil på nuværende tidspunkt ikke tage initiativ til undersøgelse af, om det nødvendige antal grundejere ønsker dette.

Såfremt grundejere selv vil foretage en forpligtende undersøgelse, kan der rettes henvendelse til formanden.

For få år tilbage var der et lignende tilbud til Gartnervænget, hvilket kun tiltrak ganske få interesserede.

5. Planlægning af arbejdslørdag

Arbejdslørdagen 7.september blev planlagt.

> Se opslag med tidspunkter og opgaver

OBS: Der er container 7.-8.september 2013.
Containeren er forbeholdt affald fra fællesarealerne indtil arbejdssagens ophør.

6. Planlægning af vejfest

Vejfesten blev planlagt.

> Se opslag med loppemarked og fælles spisning

7. Eventuelt

Bestyrelsen er blevet opmærksom på, at mange BBR oplysninger er behæftede med fejl.
Da der er erfaringer med, at flere forsikringsselskaber hæfter sig særdeles meget ved disse BBR oplysninger – især ved skadeserstatninger – skal bestyrelsen opfordre til, at de enkelte grundejere lige tjekker en ekstra gang.
Det er grundejernes eget ansvar, at dette er i overensstemmelse med de faktiske forhold.

Indbetaling til Vejfonden fra GV2 og GV4.
Aftalen er næs

 

Årsplan:

Container: 6.-8. 9.

Arbejdsdage: torsdag den 23.5 kl. 17:00-20:00 og torsdag den 6.6 kl. 17:00-20:00

Arbejdslørdag og vejfest: Lørdag den 7.9 kl. 10:00- 14:00. Efterfølgende er der vejfest.

Fastelavnsfest: Hvis ønskes

Generalforsamling: 20.3.2014

Bestyrelsesmøder:

 • Bestyrelsesmøde nr. 1: Torsdag d. 18.april hos Grethe GV 58A
 • Bestyrelsesmøde nr. 2: Onsdag d. 15. maj hos Per GV 34
 • Bestyrelsesmøde nr. 3: Torsdag d. 29. august hos Grethe GV 58A
 • Bestyrelsesmøde nr. 4: Torsdag d. 31. oktober hos Anne GV 68
 • Julefrokost for bestyrelsen: Fredag d. 22. november
 • Bestyrelsesmøde nr. 5: Torsdag d. 6. februar hos Grethe GV 58A
 • Bestyrelsesmøde nr. 6: Torsdag d. 6. marts hos Jørgen GV 14