Orientering om byggeriet GV 22

Som tidligere meddelt her på hjemmesiden, er byggesagen igen behandlet og godkendt af Skanderborg Kommune.
Ankesagen kører som planlagt og bestyrelsen regner med, at der vil gå et godt stykke tid inden den behandles.

Bestyrelsen har desuden bedt om aktindsigt i byggesagen med det formål, at den snak og de gætterier, der har været om mulige uregelmæssigheder i byggesagsforløbet, skulle bringes til ophør.
Formanden har modtaget sagens akter, og der er absolut intet, der giver anledning til uregelmæssigheder i sagen.
Vi skal derfor fastslå, at byggesagen er foregået helt regelmæssig.
Der skal derfor opfordres til, at grundejerne tager dette til efterretning og at byggeriet og bygherrerne får ro til at gennemføre byggeriet.
Det er ubehageligt at være genstand for andres mistanker, hvilket hermed fastslås som helt grundløse i henhold til sagens akter.

Skanderborg Kommune har fejlet ved at tilsidesætte høringsretten i Gartnervænget, hvilket vi søger en endelig afklaring på med ankesagen.

Bestyrelsen vil løbende orientere om ankesagens forløb.

Venlig hilsen
Bestyrelsen

 

Publiceret den 22. august 2013

Hermed orientering om opstart af byggeri ved Gartnervænget 22 efter gældende retningslinjer.

Såfremt Natur- og Miljøklagenævnet skønner, at Grundejerforeningen har hel eller delvis ret i klagesagen, kan klagenævnet meddele, at afgørelsen har opsættende virkning.

På bestyrelsens vegne
Grethe Seekjær, formand

 

Meddelelse fra ejerne af Gartnervænget 22:

Hej

Vores byggesag er nu blevet behandlet igen efter grundejerforeningens høring og, som det fremgår af Teknik og Miljøs svar, er vores byggetilladelse igen gældende.
Sagen er dermed blevet behandlet to gange af fagfolk fra Teknik og Miljø.
Derudover har vi under udarbejdelse af tilbygningen haft et samarbejde med Foldagers tegnestue, som i sin tid tegnede Gartnervænget, og på baggrund af indsigelser vedrørende det arkitektoniske særegne, har vi bedt dem forholde sig til tilbygningens arkitektoniske udtryk, hvilket blev vurderet at passe fint med det eksisterende byggeri.

Vi er klar over, at bestyrelsen har i sinde at anke sagen, og da vi af tekniske og personlige årsager ikke ønsker at udskyde byggeriet yderligere, har vi forhørt os hos Skanderborg Kommune om hvorledes vi skal forholde os.
Kommunen oplyser at byggetilladelsen igen er gældende og opfordrer os til at genoptage byggeriet, da en anke ingen opsættende virkning har.

På baggrund af ovenstående genoptager vi nu byggeriet

Venlig hilsen Gry og Hans, GV 22

 

Publiceret den 13. august 2013:

Bestyrelsen har modtaget svar på det indsendte høringsbrev vedr. tilbygningen i Gartnervænget 22.
Der er ingen af vores indsigelserne/argumenterne der er blevet efterkommet, om end lokalplanen er meget tydelig i formuleringen og intentionerne omkring Gartnervænget er godt beskrevet.

Bestyrelsen har den 12. august 2013 besluttet, at afgørelserne ankes – både i forhold til byggeloven og planloven.
Vi har i bestyrelsen vurderet, at lokalplanen på flere punkter ikke efterleves og at den trufne afgørelse fra kommunen side strider imod intentionerne med Gartnervængets særpræg og arkitektur.

Vi skal gøre det helt klart, at beslutningen udelukkende har baggrund i bestyrelsens ønsker om at lokalplanen efterleves i sin fulde ordlyd.
Vi er bekymrede for, at denne mangelfulde sagsbehandling vil danne præcedens for, at fremtidige tilbygninger vil bryde det unikke arkitektoniske særpræg i Gartnervænget.

Bestyrelsen søger endvidere aktindsigt i den konkrete byggesag, idet der er givet meget forskellige forklaringer fra byggesagsbehandlere.
Forklaringer, som alle er divergerende og i direkte modsætning til hinanden.
Endvidere ønsker bestyrelsen at fastslå, at byggesagen er behandlet efter gældende regler og ikke under indflydelse fra interessenter.

> Se svaret fra kommunen (pdf – 214 kb).

Se høringssvar fra Grundejerforeningens bestyrelse (pdf – 147 kb)

Se forslag til tilbygning til Gartnervænget 22 (pdf – 2.258 kb)

> Se lokalplanen for Gartnervænget