Nr.: 2

Dato: Onsdag d. 15. maj 2013 kl. 20.00

Sted: Vi mødes kl. 20:00 ved GV 43 for at kigge på båndforsejling. Herefter hos Per

Til stede: Anne, Per, Grethe, Jørgen og Gry

Afbud/fraværende: Ingen

Referent: Gry

1. Referatet fra sidste bestyrelsesmøde

Referatet sendes til bestyrelsen, hvorefter Per ligger det på hjemmesiden.

2. Grundejerforeningens økonomi v. Jørgen

Det går godt med indbetaling af kontingent.

3. Orientering fra diverse udvalg

Velkomstudvalg: Per

Ikke noget nyt.

Hjemmesideudvalg/opslagskasse: Per og Jørgen

Opslagskassen er blevet repareret.
Der er mulighed for at skrive sig på en kalender i redskabsskuret, hvis man er interesseret i at leje festteltet.

Legepladsudvalg: Gry

Legepladsudvalget har holdt møde og set på den nuværende legeplads og skrevet en arbejdsliste til arbejdsaften på torsdag, der gerne skulle friske legepladsen lidt op.
Derudover drøftede vi nye tiltag til området ved petaungebanen og ruchebanen.
Der var tilslutning til at området overvejende skulle være et opholdssted for både børn og voksne, og at der hovedsaligt skal anvendes naturmaterialer til at opnå målet.
Udvalget arbejder videre hen over sommeren og er stadig åben for nye medlemmer og/eller idéer.

Vejudvalg: Jørgen

 • Vedligehold mv. i forbindelse med jordarbejder
 • Bestyrelsen har gennemset vejene i Gartnervænget for revner. Jørgen og Stefan Knudsen, der er vores snerydder, vil nu gennemgå området og efterfølgende bestilles båndforsejling.
 • Bestyrelsen gør opmærksom på, at man ved brug af tunge maskiner på fællesvejen anvender køreplader eller andet for at beskytte asfalten.
  Ligeledes gøres der opmærksom på, at man beskytter vores faskiner og kloarker ved arbejde med jord, betonrester, sand o.l. Kommer dette i vores kloarker, render det direkte i faskinerne. Faskinerne kan ikke renses, hvilket fører til oversvømmelse i kloarkerne. Derfor er det vigtigt, at der ikke ligger jord, grus og andet på vejene.

4. Skovarealet

Høringen blandt grundejerne i GV har haft stor tilslutning.
I alt 38 husstande har afleveret deres tilkendegivelser på projektet.
Der er 34 positive tilkendegivelser og 4 negative.
Bestyrelsen sætter pris på opbakningen til projektet og de mange positive kommentarer.

På baggrund af de indkomne svar, er der også blevet stillet en række spørgsmål, som bestyrelsen forholder sig til.

Se Bilag 1 nedenfor.

Det videre arbejde med henvendelsen til Teknisk Afdeling fortsætter.

5. Tinglysning:

Anne arbejder videre med tinglysning af GV 2 og GV 4

Indbetaling til Vejfonden fra GV2 og GV4. Aftalen er næsten på plads. Der mangler underskrift og tinglysning

6. Planlægning af arbejdsaftener d. 23. maj og 6. juni

Der er masser af arbejdsopgaver og øl og vand, der skal drikkes, så km endelig til en hyggelig eftermiddag med dine naboer.

7. Trafik

Der henstilles stadig til opmærksom kørsel. Der er mange små børn i området.

8. Evt.

Anne er koordinater for vejfesten. Har du gode idéer og eller har lyst til at være med er du meget velkommen.

Årsplan:

 • Container: 6.-8. 9.
 • Arbejdsdage: torsdag den 23.5 kl. 17:00-20:00 og torsdag den 6.6 kl. 17:00-20:00
 • Arbejdslørdag og vejfest: Lørdag den 7.9 kl. 10:00- 14:00. Efterfølgende er der vejfest.
 • Fastelavnsfest: Hvis ønskes
 •  Generalforsamling: 20.3.2014

Bestyrelsesmøder:

 • Bestyrelsesmøde nr. 1: Torsdag d. 18.april hos Grethe GV 58A
 • Bestyrelsesmøde nr. 2: Onsdag d. 15. maj hos Per GV 34
 • Bestyrelsesmøde nr. 3: Torsdag d. 29. august hos Gry GV 22
 • Bestyrelsesmøde nr. 4: Torsdag d. 31. oktober hos Anne GV 68
 • Julefrokost for bestyrelsen: Fredag d. 22. november
 • Bestyrelsesmøde nr. 5: Torsdag d. 6. februar hos Grethe GV 58A
 • Bestyrelsesmøde nr. 6: Torsdag d. 6. marts hos Jørgen GV 14

Bilag 1

Opsamling og svar på stillede spørgsmål om skovprojektet

Bestyrelsen i Grundejerforeningen Gartnervænget takker for den store opbakning til høringen omkring skovprojektet med henblik på at få revideret den eksisterende lokalplan.

Der er i enkelte høringssvar stillet nogle spørgsmål, som vi hermed søger at give et svar på.

Hvorfor prioriteres egetræer højest?

Oprindelig er Gartnervænget hovedsagelig beplantet med egetræer, og derfor har vi prioriteret egetræerne som vigtige.
Egetræer kan have svære vækstbetingelser om kan nemt fortrænges af f.eks. birk. Da egetræet er en flot og bevaringsværdig træsort, har vi givet egetræerne højeste prioritet.

Der bør være en nøjere præcisering af de selvsåede træer!

Selvsåede træer bevares og indgår i beplantningen efter en vurdering af skovens sammensætning. Der vil være selvsåede træer, som ikke skal bevares af hensyn til beplantningens tæthed og mangfoldighed.

Hvilket areal drejer det sig om?

Skovudvalget vil på den kommende arbejdsaften foretage en rundvisning til de berørte arealer. Rundvisningen starter kl 18:00 fra den store legeplads. Så kom endelig og få en rundvisning ved skovudvalget.

Økonomiske konsekvenser for ændringen?

Der er ikke forbundet udgifter i forbindelse med lokalplanens ændring, men der må påregnes, at grundejere tager aktivt del i arbejdet med oprydning og bevarelsen af skovområderne.

Lokalplanens bestemmelser af hvilke områder der er skov!

Ifølge lokalplanen er skovområdet større end det skitserede i høringen. Begrundelsen herfor er, at Grundejerforeningen igennem årene har beplantet, vedligehold og anlagt fællesaktiviteter på nogle af de områder, som lokalplanen foreskriver som skov.

I forbindelse med forslag til ændring af lokalplanen ønsker bestyrelsen, at de områder, hvor Grundejerforeningen har aktiviteter, friholdes for skovområdet og indgår som arealer, der vedligeholdes af Grundejerforeningen med et parklignende præg. Det handler således om en legalisering i lokalplanen af de områder, hvor vi nu har f.eks. redskabsskur(Tingstedet), bøgepur og stien op ad skråningen ved nr. 68.

Der er således alene tale om, at de skel og streger der er tegnet i lokalplanen, rykkes opad, så det nuværende parkanlæg/ fællesareal, petanquebane gøres lovlige i forhold til ny lokalplan.

 

På bestyrelsens vegne

Grethe Seekjær, formand

19. maj 2013