Referat fra den ordinære generalforsamling i Grundejerforeningen Gartnervænget.

Afholdt torsdag den 21. marts 2013 kl. 20.00 på Restaurant Sønder Ege, Ry.

Dagsorden iflg. § 13 i vedtægterne:

 1. Valg af dirigent.
  Uffe GV 17 blev valgt som dirigent.
 2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed det forløbne år.
  > Se formandens beretning.
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
  Årets regnskab blev fremlagt med fokus på omkostningerne til snerydning, som dræner kassebeholdningen.
  Det reviderede regnskab blev godkendt.
 4. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent.
  Bestyrelsens to forslag til budget blev diskuteret, og det blev foreslået, at vi kun skal have 1 container til haveaffald om året.
  Samtidig påpegedes det, at budgettet for arrangementer bør nedjusteres, da vi ikke har store mærkedage at fejre i det kommende år.
  Disse to ting vil blive justeret på budgettet.
  Der blev stemt om bestyrelsens to budgetforslag. Det mest vidtgående, hvor kontingentet ændres til kr. 2500,00 om året blev vedtaget med stort flertal.
  > Se regnskab og status 2012 og budget 2013 (pdf)
 5. Rettidigt indkomne forslag fra medlemmer.
  Der er ikke modtaget forslag fra medlemmerne.
 6. Orientering fra bestyrelsen om bevaringsplan for skovområdet.
  Bestyrelsen fremlagde sin plan for vedligeholdelse af Gartnervængets skovareal, som vil kræve, at vi søger Skanderborg Kommune om lempelser i lokalplanens paragraf 10.3. Der var bred opbakning til planen, som nu vil komme i intern høring i Gartnervænget, inden den sendes til kommunen.
 7. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
  Jørgen GV 14, Anne GV 68 og Per GV 34 var på valg.
  Alle blev genvalgt.
 8. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
  Jacob GV 12 og Henrik GV 26 blev valgt som bestyrelsessuppleanter.
 9. Valg af revisor.
  Anne-Marie, GV 21 blev genvalgt som revisor.
 10. Valg af revisorsuppleant
  Svend, GV 66B blev genvalgt som revisorsuppleant.
 11. Evt.
  Bestyrelsen har efterlyst personer til at deltage i et legepladsudvalg.
  Jacob GV 12, Uffe GV 17 og Niels GV 21 har meldt sig som interesserede.

Den nye bestyrelses første møde er 18. april 2013, hvor konstituering vil finde sted.