Nr.: 2

Dato: Torsdag d. 7. februar 2013 kl. 20.00

Sted: Per GV34

Til stede: Jørgen GV14, Gry GV22, Per GV34, Grethe GV 58A, Anne GV68

Afbud/fraværende:

Referent: Anne GV68

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

 

2. Orientering fra og valg af ansvarlige til udvalg.

Velkomstudvalg v. Per

Revidering af velkomstfolder for 2013 er i gang.

Vi byder velkommen til Alice Bredahl i GV37.

Hjemmesideudvalg v. Per

Hjemmesidens flotte layout er på plads, og der er købt et domænenavn.

Nu mangler vi at fylde hjemmesiden med relevant info. Vi håber at kunne præsentere den omkring tidspunktet for den årlige generalforsamling.
En kæmpe tak til Stig GV 58A for hans store arbejde.

Økonomi v. Jørgen

Også i år har vinteren været hård for Grundejerforeningens kassebeholdning.
P.t. har vi kr. 26.000,00 som skal række til resten af vinteren og til afholdelse af den kommende generalforsamling. Vi forventer ikke noget overskud, og finder det problematisk, at der ikke er en reserve til uforudsete udgifter, lige som der ikke kan regnes med at være penge til fornyelser på legepladserne. En kontingentforhøjelse kan komme på tale.

Legepladsudvalg v. Gry

P.t..intet nyt

Skov-/parkudvalg V. Anne

Vi har udarbejdet en plan for vedligeholdelse af skoven. Planen er udarbejdet efter samråd med kommunens skovfoged, og vil blive sat til afstemning på næste generalforsamling. Hvis den godkendes vil den blive sendt til kommunen som ansøgning om ændring til lokalplanen.

Bøgepurtrekanten ved siden af GV 38 beskæres i siderne og i højden. Der laves stier i bøgepurren for at lette klipningen.

Der er indkommet forslag om at plante frugttræer på fællesarealerne.
Ideen er god, men vi vil gerne begrænse frugttræer til området ved legepladsen.

Vejudvalg v. Jørgen

Som tidligere nævnt har snerydning/saltning været en stor post på budgettet også i år.
Vi forventer at omkostningen vil løbe op omkring kr. 30.000,00 lige som den har gjort de foregående 2 år.

Vi har bemærket, at gadelyset er udskiftet til en svagere belysning i Gartnervænget, mens belysningen er uændret i resten af byen.

Der henkastes hundeposer og luftes løsgående hunde på stien bag GV1-17.
Dette giver en del svineri og oprydning for vores havemand. Han ønsker at på opsat et skilt med adgang forbudt for uvedkommende.

3. Opfølgning på igangværende sager

Skilt til GV 46-56 er endnu ikke indkøbt.

Vejbidragsaftalen med GV 2 og 4 er endnu ikke tinglyst.
Indbetaling til Vejfonden fra GV2 og GV4. Aftalen er næsten på plads. Der mangler underskrift og tinglysning

4. Generalforsamling 2013

Det er tid for 1. indkaldelse til generalforsamlingen d. 21. marts. Indkaldelsen vedlægges.
Gry bestiller lokaler/servering.

5. Evt.