Afholdt torsdag den 22. marts 2018 i Ry Sognehus, Kildebakken

Fremmødte på generalforsamlingen

Der var mødt repræsentanter fra i alt 18 huse (1, 6, 7, 10, 14, 15, 21, 22, 24, 29 (lejer), 32, 33, 34, 36, 38, 42, 58 A, 58 B).

  1. Valg af dirigent

Som dirigent blev Mie (GV 21) valgt. Dirigenten konstaterede indledningsvis generalforsamlingens lovlighed.

  1. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år

Formanden Grethe (GV 58A) bød velkommen og en særlig velkomst til de nye ejere og lejere.

Beretningen kan ses nedenfor på denne side.

Formanden afsluttede med en tak til (Heinrich GV 1) for hans store indsats med pasning af græsplæner, buske og hække. Desuden en opfordring fra Heinrich til at legesager mv. Indsamles og lægges i sandkasserne. Det er noget nemmere at slå græs når der er ryddet op.

Beretningen gav ikke anledning til bemærkninger og blev vedtaget med applaus.

  1. Revideret regnskab for 2017

Kassereren Jørgen (GV 14) gennemgik hovedtallene. Regnskabet udviser et overskud på 2.635,85 kr., som er tæt på det budgetterede. Balancen skyldtes, at bl.a. merudgifter til snerydning og beskæringer på fællesarealet er blevet opvejet af ubrugte midler afsat til legepladsen.

Status pr. 31.12.2017: Aktiver i alt på 466.967,30 kr., heraf vejfonden 297.885,11 kr.

gvry_Status_31_12_2017

gvry_Udgifter_2017

Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger.

  1. Budget og fastsættelse af kontingent for 2018

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent på 2.500 kr. Der er budgetteret med et underskud på 35.164,89 kr., idet der tages højde for øget snerydning og indretning af legepladsen.

Udover et opklarende spørgsmål vedrørende nedfræsning af hvide felter på vejen gav budgettet ikke anledning til spørgsmål.

gvry_Regnskab_Budget_2017_18

Kontingentet blev vedtaget og budgettet godkendt.

  1. Vedtægter

Formanden redegjorde for bestyrelsens arbejde med revision af vedtægterne i henhold til aftalen på generalforsamlingen 2017.

Flertallet i bestyrelsen havde udarbejdet nye vedtægter, hvor udelukkende faktuelle oplysninger og informationer er blevet rettet. Imidlertid fremlagde et bestyrelsesmedlem ændringer til vedtægter på et tidspunkt, hvor flertallet i bestyrelsen ikke fandt det hensigtsmæssigt at haste dette igennem. Som udgangspunkt er alle enige om, at det kan være på sin plads, at der laves ændringer. Her er det tanken, at en væsentlig del af grundejerne skal stemme for store ændringer, så som optagelse af lån mv.

Flertallet i bestyrelsen ønsker at arbejdet hermed gøres grundigt og der er et forslag om, at der i det kommende år anvendes ekspertbistand til formulering af nye vedtægter for dermed at sikre, at både indhold og formuleringer er efter tydelige og forståelige for alle. Flertallet i bestyrelsen opfordrer derfor den kommende bestyrelse til at arbejde videre med vedtægtsændringerne.

  1. Rettidigt indkomne forslag

Beslutningsforslag 1: 

Stillet af Carl (GV 6) som redegjorde for, at en ændring af foreningens gældende vedtægt var nødvendig for at sikre mod, at et begrænset fremmøde alene på en enkelt generalforsamling kunne vedtage vidtgående bestemmelser, bl.a. ændre vedtægten, optage lån, benyttelse af fællesarealerne. Løsningen var at tilføje en bestemmelse, der ville kræve to generalforsamlinger. Bestemmelsen var identisk med den, man fandt i andre grundejerforeninger med pligtigt medlemskab.

Se Gvry-General2018_forslag_para14

Der fremkom hverken indvendinger mod selve indholdet eller mod begrundelsen for forslaget. Flere fandt det hensigtmæssigt at afvente en vedtagelse til en senere generalforsamling, hvor bestyrelsens øvrige forslag ventes fremlagt. Indkaldelse af en ekstraordinær generalforsamling specielt om foreningens vedtægter og med deltagelse af fagfolk vandt gehør.

Ved skriftlig afstemning blev forslag 1 forkastet.

Formanden bekræftede under den efterfølgende meningsudveksling, at bestyrelsen vil tage initiativ til at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling om foreningens vedtægter til efteråret.

Beslutningsforslag 2:

Stillet af Carl (GV 6). Forslaget var en opfordring til indkaldelse af “Et åbent bestyrelsesmøde” med det formål, at medlemmerne uformelt får udvekslet ideer og ønsker om forholdene i Gartnervænget. Temaerne kan være benyttelse af fællesarealer, pleje af skov og beskæringer, renoveringer af legeplads, veje, vandafledning eller andre emner af fælles interesse for foreningens medlemmer.

Se Gvry-General2018_forslag_aabent_bestyrelsesmoede

Forslaget blev positivt modtaget. Det blev tilføjet, at medlemsmødet også kunne give anledning til udvalgsarbejde om konkrete ideer. På en generel opfordring meldte to medlemmer sig (Trine (GV 58B) og Gry (GV 22)) som initiativtagere af medlemsmødet.

Ved en afstemning blev forslag 2 vedtaget.

  1. Valg af medlemmer til bestyrelsen for 2 år

Hans og Carl genopstillede ikke.

Jeppe (GV 24) og Trine (GV 58B) blev indvalgt med applaus.

  1. Valg af 2 suppleanter i bestyrelsen for 1 år

1. suppleant: Unni (GV 34)

2. suppleant: Hanne (GV 10)

  1. Valg af revisor og revisorsuppleant

Lars genopstillede ikke.

Revisor: Bente (GV 42)

Revisorsuppleant: Lars (GV 36)

  1. Eventuelt

Drøftelse af skovpolitik.

Bestyrelsen ønskede en generel drøftelse af, hvor restriktivt man skulle behandle ønsker om beskæring og fældning på fællesarealerne.

Holdningerne hertil var delte. Der var ønsker om at man fastholdt det restriktive mens andre var mere kompromissøgende. Sidstnævnte fremhævede, at det ikke var rimeligt at tillade træerne uendeligt at vokse til gene for en udsigt, der i lokalplanen beskrives som karakteristisk for netop GV.

Der blev rejst spørgsmål om genplantning efter træfældning.

Bestyrelsen havde for sit vedkommende hidtil begrænset sig til sikkerhedsmæssige forhold. Nogle principper om beskæring og fældning måtte den nye bestyrelse undersøge og fremlægge på en senere generalforsamling.

Der blev udtrykt støtte til en medlemsopfordring om etablering af en Facebook-gruppe til kommunikation mellem medlemmerne.


Godkendt på bestyrelsesmøde den 9.april 2018

Anne Marie Bjørn Kristensen, dirigent

Britta Adamsson, formand

Jørgen Lindbjerg, kasserer

Jeppe Hørup Andersen, næstformand

Trine Elgaard Olsen, medlem

Grethe Seekjær, sekretær


Beretning ved generalforsamlingen den 22. marts 2018

Velkommen til generalforsamling i Grundejerforeningen Gartnervænget. En særlig velkommen til de nye ejere/lejere i Gartnervænget.

Der har i det forgangne år været godt gang i hushandlerne. Det er i de fleste tilfælde gået rigtig stærkt og det er jo dejligt for dem det handler om. Vi har derfor budt rigtig mange nye familier velkommen til vores lille perle og det er med glæde vi kan konstatere, at der nu er godt gang i børnefamilierne her.

Som det foreskriver, skal denne beretning give et billede af det arbejde som bestyrelsen har været en del af i det forgangne år.

Det første – og største – var skovplejeprojektet. Vi behandlede indsatsen på sidste generalforsamling og fik et ok til at gå i gang i samarbejde med Skovdyrkerne. Skovdyrkerne fik tilladelsen fra kommunen til at foretage en oprydning og skovpleje, med henblik på at give plads til sunde vækster og til en generel oprydning af området. Samtidig er der gjort opmærksom på, at der skal tages hensyn til beskyttelse af skovens smådyr og opretholdelse af biodiversiteten.

Herefter gik det stærkt – og lidt for stærkt set her bagefter. Det var dog hensigten at få fældet og ryddet så hurtigt som muligt for at skåne smådyr mv.

Desværre kom der et hold skovarbejdere ud som tilsyneladende havde svært ved at forstå konceptet. I al fald gik de ret drastisk til værks inden vi fik dem stoppet. Af problemerne her kan nævnes, at de visse steder gik ind i private områder. Det burde vi have markeret tydeligt, men vi jo ikke har tradition for hverken hegn eller hække i gartnervænget. Erfaringen tager vi med videre.

Arbejdet sluttede lidt brat og blev ikke tilfredsstilende færdiggjort. Skovdyrkerne har derfor efterfølgende besigtiget området og der blev foretaget den sidste fældning og tilpasning.

Det ser lidt bart ud nu, men vi må give det tid til at sætte sig og til at bundvegetationen kommer i gang igen. Skovdyrkerne har lovet at kigge området efter igen her i foråret for at vurdere, om det kommer tilfredsstillende eller om der skal lidt nye træer til.

Helt bevidst ligger løv og gerne tilbage i skovbunden og er til glæde for smådyr mv. ja også de større dyr, for rådyrene muntrer sig vældigt i området. De større brændestykker er for det meste stablet sammen og der er nu mulighed for at hente brænde til bålfad eller hvis nogle skulle have en brændeovn.  Det eneste man skal gøre er at kontakte enten Britta eller Grethe.

Erfaringerne herfra har vist os, at når og såfremt vi skal i gang med yderligere fældninger, så skal vi være meget tydelige i markering af skel mv. Desuden vil det være en god ide og nødvendigt at de berørte grundejere kontaktes direkte for at høre om eventuelle ønsker og forbehold.

Vi har haft brug for at anvende arealer uden for Gartnervænget og har således brugt ledige områder på Violvej, hvilket har været en stor hjælp for os. Og som sædvanligt har vi haft et udmærket samarbejde med Grundejerforeningen der. Det er meget vigtig her at pointere, at det er os der er herrer over fældningen og ikke dem eller deres ønsker, men eftersom skovområdet ligger lige op til deres arealer kan det ikke undgås, at nogle har fået betydelig bedre lysindfald og udsigt. Det er ikke noget vi har tillagt betydning under fældningen. Vi har løbende informeret vores naboer om projektet og der har ikke været hverken indvendinger eller ønsker derfra.

Vi takker for samarbejdet med Violvej.

Ligeledes takker vi for samarbejdet og indsatsen med beboerne på Siimvej. Vi opdagede i forsommeren, at der var kommet en hylende lyd op i vores område. Vi optog det på bånd og rettede henvendelse til Boligselskabet ved Gyvelparken – men desværre uden held efter gentagne forsøg. Det var helt tydeligt at støjen kom fra Gyvelparken og sandsynligvis deres varme- eller ventilationsanlæg. Vi kontaktede beboere på Siimvej som ligeledes var betydelig generet af støjen.

Efter noget tovtrækkeri og diskussioner lykkedes det til sidst – og heldigvis – at få Gyvelparkens ventilationsanlæg justeret og støjdæmpet og nu mærker vi ikke gener herfra. Nogle i Gartnervænget vil have bemærket det mens andre ikke har oplevet gener.

Vi har afholdt nogle velbesøgte arbejdsaftner og arbejdslørdage. Super tilslutning og dejligt at mødes med en stor del af de nye familier. På en af arbejdsdagene måtte vi nedlægge vores gyngestativ på den gamle legeplads. Der var råd i stolperne og det syntes ikke forsvarligt at lade den stå vinteren over.

Efterfølgende har vi indhentet tilbud på nyt gyngestativ og har ligeledes søgt om fondsmidler. Desværre lykkedes det ikke at få snablen ned i pengeposen nogen steder. Det betyder, at vi har afsat et større beløb i budgettet til nyt gyngestativ.

Vi planlægger at få det nye stativ snarest og har også tanker om andre forbedringer, men vi er nødt til at finde pengene et sted og fortsætter derfor med at søge bredt hos fonde og lign.

I løbet af året har vi drøftet et ønske om beskæring /fældning af det store træ ved redskabsskuret. Vi har givet afslag ad flere omgange, men har tilbudt beskæring af enkelte grene. Bestyrelsen fastholder, at netop dette træ er særpræget i sin udformning og derfor bør bevares. Skovdyrkerne har besigtiget træet og finder ikke anledning til at det skal fældes idet træet virker sundt og er særdeles særpræget. Bestyrelsen fastholder, at vi ikke fælder på grund af manglende lysindfald eller på grund af nedfaldne blade og kviste. Men tag del i vores diskussion under eventuelt angående beskæring mv. omkring vores fællesarealer.

Vores genboer på Siimvej var generet af vores hæk bag ved fodboldmålene. Vi har ikke fået dette område plejet i de senere år og derfor var det skudt til vejrs. Vi var derfor nødt til at få fagfolk til at ordne opgaven. Det er helt sikkert et område, som vi skal have opmærksomhed på i den kommende tid.

Der har været andre opgaver, som vi ikke har kunnet udføre på arbejdsdagene. Således har vi fået renset brønde og afløb. De var vældig fyldte og vi har drøftet, at vi fremover nok er nødt til at købe denne ydelse en gang om året. Der har igen været problemer med regnvand og der skal i fremtiden findes en løsning så grundejeres haver og ejendom ikke bliver vandskadet.

Vi har desuden haft fagfolk til at klippe ”kugletræerne”.

I det daglige er vi beriget med Heinrichs indsats. Græsklipning og fældning og klipning af hække mv. tager han vældig godt vare på. Vi ved, at der kan komme udfordringer med hensyn til kræfter og muligheder for Heinrich. Vi har derfor aftalt med Heinrich, at han fortæller bestyrelsen hvis og når han har behov for hjælp.

Stor tak til dig Heinrich.

En ting som kunne lette arbejdet for Heinrich er, at der ryddes op på legearealerne. I fællesskab bør vi alle være opmærksomme på, at legetøjet samles i sandkassen. Det ligger ofte spredt rundt. Det gælder for begge legepladser. Vi opfordrer den nye bestyrelse til at opsætte et lille ordensreglement for legeområderne. Det er så vi voksne der skal være med til at håndhæve disse regler og vise børnene hvordan de efterlader legepladsen.

I 2017 flyttede vi sommerfesten til slutningen af juni og at bedømme på fremmødet, så var det en god ide. Teltet var blevet for lille til at alle kan sidde indendørs, men ved fælles hjælp fik alle stole og borde og der var mad og drikke til alle. Denne gang rykkede vi desuden starttidspunktet lidt frem for at tilgodese børnefamilierne.

Det var en rigtig hyggelig og uformel dag/aften og det vil vi gerne gentage.

Tak for den kæmpestore tilslutning.

Vinteren har været hård ved vores snerydningsbudget. Vi må håbe på, at der herefter kommer nogle år, hvor vi kan spare på dette område, men vi kan kun håbe.

I løbet af det forgangne år har vi drøftet og arbejdet med justeringen af vedtægterne. Vi færdiggjorde dette i februar måned, men som I kan se af dagsorden, så har vi valgt kun af give en orientering. Projektet bestod i at der udelukkende skulle laves enkelte tilretninger og justeringer efter de faktiske forhold, men som det fremgår af dagsorden er der kommet forslag ind om vedtægtsændring.

På vegne af flertallet i bestyrelsen skal jeg beklage, at der i den siddende bestyrelse ikke har været muligt at nå til enighed eller at finde et fælles ståsted i forbindelse med vedtægterne.

Et andet punkt der har fyldt en del er problemer med vandafledning ved store regnskyl som vi så det i eftersommeren. Der kom så meget vand at det forårsagede oversvømmelser og dermed gener for nogle grundejere. Vi har forespurgt kommunen om deres forslag til løsning af problemet og ligeledes om vi kan tilsluttes andre rør.

Kommunen har ikke vendt positivt tilbage, men det er pt ikke muligt at blive tilsluttet andre anlæg idet vores er et lukket system.  I bestyrelsen har vi drøftet at få ”skudt” et rør under vejen som så skulle aflede det vand der kommer fra Kyhnsminde ned på legepladsen. Legepladsen er jo etableret som overfladebassin, men vi er usikre på, om legepladsen kan klare det og vi skulle nødigt lave noget som medfører, at Siimvej får vores regnvand.

Vi prøver at rykke kommunen igen og håber på positive tilkendegivelser. Den nye bestyrelse arbejder videre hermed.

Med hensyn til kommunikation er der oprettet et modul som giver medlemmerne mulighed for at få en advis ved nyt på hjemmesiden. Der er pt. mange der har tilmeldt sig på hjemmesiden. Problemet er blot, at jeg ikke har fået sendt en nyhedsmail ud når der har været nyt. Beklager, men det vil der blive rettet op på.

I februar blev der afholdt fastelavnsfest. Et initiativ, som blev taget af nogle af medlemmerne. Tak for det og som vi har hørt, så var der et fint fremmøde. Med fordel kunne børnefamilierne (og vi andre) være med i en facebookgruppe, hvor disse initiativer formidles og deles.

Som formand har jeg slutteligt disse kommentarer til det forgangne år. Det har været lidt bøvlet og besværligt i bestyrelsen. Det har ikke båret præg af arbejdsglæde og glæde ved bestyrelsesarbejdet. Det er gået hen og er blevet tungt og træls og derfor har energien haft trange kår.

Min opfordring til den kommende bestyrelse er, at arbejdet starter med at diskutere og vedtage principper for bestyrelsesarbejdet. Det er beklageligt at vi kommer til at fremstå som uenige og splittede. Det er et frivilligt arbejde vi har påtaget os, og derfor er mit ønske, at arbejdet bliver udført af en glad og positiv bestyrelse. Og af en bestyrelse som efter endt drøftelse kan nå til et fælles standpunkt.

Min tilgang er, at der kan diskuteres, snakkes og drøftes, men at der slutteligt opnås en fælles tilgang til de forskellige punkter. Kun på den måde kan bestyrelsesarbejdet være givtigt for os der ligger kræfter i det og for jer medlemmer.

En anden ting der har været lidt udfordrende er spørgsmålene om legepladserne. Det er et stort ønske, at den kommende bestyrelse også får børnefamilierne repræsenteret. Det er godt med deres input og ideer. Hertil er vi andre sakket lidt bagud.

Dette var beretningen for det forgange år. Tak for opmærksomheden og lad os få en lille snak i gang.

 

På bestyrelsens vegne

Grethe Seekjær, formand