Til stede: Grethe (Formand), Britta (Næstformand), Jørgen (Kasserer), Carl (Sekretær). Afbud fra Hans.

0. Den reviderede dagorden blev godkendt

1. Siden sidst

 • Der blev afholdt fastelavnsfest den 11.2

2. Manglende referater

 • referat af mødet den 19.2.2018 er godkendt og publiceret
 • der foreligger udkast til referat af mødet den 9. oktober 2017, som et flertal i bestyrelsen ikke kan godkende i den foreliggende version.

3. Forberedelse af generalforsamling den 22. marts

 • Frister: Indkaldelsen er rettidigt udsendt. Dagsorden med regnskab, forslag til budget og kontingent samt evt. forslag fra medlemmerne bekendtgøres senest en uge forud, dvs. den 14. marts. Evt. forslag fra medlemmerne skal være bestyrelsesformanden i hænde senest 10.marts.
 • Beretning: Formanden udarbejder udkast til bestyrelsens beretning
 • Praktiske opgaver blev fordelt
 • Dagsorden: Skovfældningspolitikken sættes til drøftelse under “eventuelt”.
 • På valg : Hans genopstiller ikke. Carls beslutning afventer generalforsamlingen.
 • Et revideret regnskab og forslag til budget ligger klart.
 • Dagsordenen med bilag publiceres på gvry.dk og i opslagskassen.
 • Den gældende udgave af foreningens vedtægter vil findes på hjemmesiden senest den 14.3.2018

4. Vedtægterne

a) Et bestyrelsesmedlem ønsker ændring af vedtægtens paragraf 14 (med begrundet forslag vedr. beslutninger især om ændring af foreningens vedtægter og optagelse af lån m.v.). Dette blev af bestyrelsesflertallet henvist til en kommende revision af vedtægten. Forslaget kunne drøftes under “eventuelt” på generalforsamlingen.

b) Det blev enstemmigt besluttet, at revision af andre påtænkte bestemmelser i vedtægten, som senest blev drøftet på bestyrelsesmødet den 19.2, skal overlades til den nye bestyrelse, evt. med professionel hjælp.

5. Ordensreglement og forretningsorden:

Disse overlades også den nye bestyrelse.

6. Medlemsmøde

Et bestyrelsesmedlem foreslog at indbyde til et uforpligtende medlemsmøde til diskussion af væsentlige forhold i Gartnervænget, som kan inspirere bestyrelsen i det videre arbejde.

Bestyrelsesflertallet fandt det mest hensigtsmæssigt drøftet under “eventuelt” på generalforsamlingen.

7. Eventuelt

Bestyrelsen vil opfordrer til, at man på generalforsamlingen fremkommer med gode ideer.

Referatet godkendt af bestyrelsen pr. e-mail den………..