Bestyrelsen var mødt fuldtallig.

0 Referat fra bestyrelsesmødet den 30. marts 2017

Referatet blev godkendt.

1 Siden sidst

Formanden nævnte, at Jacob i GV18 havde peget på muligheden af økonomisk støtte fra kommunen til vedligeholdelse af foreningens legepladser.

Bestyrelsen (Britta) finder ud af, hvordan der ansøges (vist inden 15/10). Argumentet er bl.a at legepladserne bruges også af børn udefra.

2 Bestyrelsen nedsatte udvalg med følgende tovholdere

  • Legeplads: Hans
  • Vej, snedrydning og kloak: Jørgen
  • Skov og beplantning: Grethe
  • Velkomst til nye beboere; Carl
  • Økonomi: Jørgen
  • Festudvalg: Britta
  • Kommunikation Grethe
  • Vedtægter: Jørgen (kontakt til Svend)

3 Planlægning af kommende arrangementer

Arbejdsaftenen 8.6. kl. 17 -20:

Liste over arbejdsopgaver vil forinden være blevet fordelt.
Arbejdsdage og -aftener markeres forinden med skiltning (Carl sørger for passende skilt).
Listen over arbejdsopgaver påbegyndes af Grethe rundsendes inden næste bestyrelsesmøde 15.5.
Bestyrelsen vil derefter supplere listen fortløbende

Arbejdsdag 24.6. kl. 10 -13

Listen over supplerende arbejdsopgaver følges, herunder bl.a. rejsning af teltet til sommerfesten.
‘Loppemarked kl. 14-16.
Kl.17: Bålfest, underholdning, mad: sammenskud; drikkevarer afholdes af foreningen. (Der skal findes en tovholder)

Arbejdslørdag 8.9. kl. 10:

Arbejdsopgaver: Den opdaterede liste.

4 Opfølgning af punkter fra generalforsamlingen

a) Vedtægterne: Bestyrelsen forbereder udkast til revision (Jørgen rundsender indledende beærkninger inden mødet 15.5.)

b) Hvem sælger vi til i GV?:
Carl undersøger i kommunen evt. hos advokat, om der er mulighed for at kræve bopælspligt ved køb af ejendom i GV.

5 Skovrydningsprojektet

Grethe og Carl mødes med Skovdyrkerne om mulig plan for rydning i skoven, som kan forelægges kommunen. Spørgsmålet om omfanget af rydning blev drøftet,bl.a. om det var nødvendigt at fjerne af trækævler. Planen drøftes af bestyrelsen, herunder om der bør indhentes kontroltilbud.
Naboerne på Violvej vil blive kontaktet, bl.a. om deres fællesareal på hjørnet stien/Violvej.

6 Hjemmeside og informationsniveau

Jørgen påtager sig at være tovholder for hjemmesiden,GVRY. Som opfølgning af spørgsmål på generalforsamlingen om hurtigere opdatering af meddelser fra bestyrelsen, herunder mailkommunikation til medlemmerne.
Bestyrelsen drøftede evt.ekstern hjælp til selve funktionaliteten af hjemmesiden. Dette spørgsmål blev udsat i afventning af, om hejmmesidens funktion fortsat kan klares alene ved bestyrelsens egen indsats.

7 Eventuelt

Formanden havde modtaget en fornyet henvendelse fra GV 22 vedr. træbeskæring, som bestyrelsen vil behandle på sit næste møde. Formanden vil bekræfte modtagelse af henvendelsen.

Næste møde afholdes hos Grethe kl. 19.30 og dagordenen indledes med en rundtur i GV for at færdiggøre listen overarbejdsopgaver til 8.6.

Referatet er godkendt på bestyrelsesmødet den 15. maj 2017
.