Til stede var Grethe (formand), Britta (næstformand) og Carl (sekretær)

1 Referatet fra bestyrelsesmødet den 19. april 2017 blev godkendt.

2 Siden sidst

  • GV 58B er blevet solgt til overtagelse 1.7.2017.
  • Ved indkørslen til GV sættes et dobbeltskilt til brug for at annoncere og minde om, når der er fællesaktiviteter.
  • Spørgsmålet om opkøb af udlejningsejendomme i GV, og hvordan ejer kan forpligtes til at sikre, at lejere deltager i fællesaktiviterne,vil blive taget op i forbindelse med revision og kommunens godkendelse af vedtægterne.
  • Der indkøbes nyt bord og bænkesæt, som var blevet ødelagt på legepladsen
  • Formanden udsender en orientering om både ødelæggelserne og en opfordring til forældrene om at holde orden og indsamle legetøj mv. efter brug.

3 Nyt fra udvalg

  • Vejen: Den årlige båndforsegling planlægges.
  • Skov og beplantning/Arbejdsdage/festudvalg drøftet: Refereres i det efterfølgende.
  • Øvrige udvalg: Opdatering på næste bestyrelsesmøde

4 Fornyet henvendelse fra GV 22 om træbeskæring:

Bestyrelsen er enig om at fastholde afslaget på beskæring, som ønsket af GV 22, ud over den gren, der rækker ind over skellet.

5 Skovpleje (den sydlige del)

Skovdyrkernes forslag blev drøftet, dels et såkaldt 1) projekt med fældning af uønskede træer,hvor hele skovbunden ryddes, dels 2) en løsning med større biodiversitet, hvor grene og kævler fra fældningen efterlades. Der var stor prisforskel på de to forslag, og bestyrelsen er da også stemt for løsning 2, der med yderligere evt. leje af flismaskine og oprydning langs stien næppe vil overstige 30.000 kr.

Formanden afventer en godkendelse fra kommunens i.h.t. lokalplanen, idet den tilsynsførende skovfoged har sagt god for Skovdyrkerens forslag.

6 Planlægning af arbejdsdage

Der udarbejdes en liste over indkøb og arbejde,som kræver deltagelse af medlemmener.

Listen udsendes i god tid inden første arbejdsaften den 8. juni.

7. Planlægning af vejfest

Der er behov for tovholder og hjælpere til vejfesten den 24. juni. Bestyrelsen udsender en invitation.

8 Eventuelt

Det påtænkes, at fodbold/basketboldbanen også skal bruges til at spille petanque på, som et tilbud om samvær i GV et par gange om ugen til unge og gamle, når vejret er til det .

Referatet er godkendt af bestyrelsen pr. e-mail.