Referat fra bestyrelsesmøde nr 6 afholdt hos Grethe GV 58A

1. Siden sidst

Allan Dahl GV 40 er flyttet fra området og i stedet indtræder Carl Balle GV 6 i bestyrelsen.

Vi byder Carl velkommen til bestyrelsesarbejdet.

2. Nyt fra udvalg

Skovudvalget har haft besøg af Skovdyrkerne og har sammen med dem beset vores skovarealer. Bestyrelsen ønsker at få kvalificeret arbejdskraft og faglig ekspertise til at kigge på vores skovareal og hvilke tiltag de kan foreslå.

Vi skal have sat de sidste skelpæle og have lavet en mulig aftale med beboerne på Violvej. Dette for at åbne op for mulige tilkørselsveje.
Bestyrelsen er forberedt på, at det vil komme til at koste en del penge, men det er en opgave som skal gøres og som vi ikke selv kan håndtere.
Bestyrelsen udarbejder forslag til generalforsamlingen med henblik på brug af opsparingen.

3. Nye beboere

Vi har budt velkommen til nye beboere.
GV 5 er udlejet til Anne og Marek
GV 40 er solgt til Maj Brit og Jesper.
Det er i begge tilfælde familier med små børn.
Velkommen til Gartnervænget

4. Økonomi

Drøftet og forslag til budget 2017 afklares på næste møde

5. Revidering af vedtægter

Bestyrelsen er kommet lidt sent i gang med dette. Der vil ikke kunne fremsendes en revidering til kommende generalforsamling.

6. Henvendelse fra GV 22

GV 22 forespørger om muligheden for beskæring af det store egetræ ved redskabsskuret. Træet giver gener for GV 22.
Bestyrelsen har givet afslag.

7. Generalforsamling

Drøftet og fordeling af opgaver

8. Evt.

Næste møde er 13.marts hos Uffe. Vi begynder kl 19:30