Indkaldelse til ordinær generalforsamling
Grundejerforeningen Gartnervænget

Torsdag den 20. marts 2014 kl 20:00

Restaurant Sønder Ege
Sønder Egevej 2, Ry

1. Valg af dirigent

Bestyrelsen stiller forslag om valg af Svend GV 66B

2. Formandens beretning om bestyrelsens virke siden sidste generalforsamling

 

3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse

4. Budget og kontingent for det kommende år fremlægges

5. Indkomne forslag

Der er ikke modtaget forslag fra medlemmerne.

Bestyrelsen fremsætter forslag om:

6. Valg til bestyrelsen

På valg er Gry GV22 (ønsker ikke genvalg) og Grethe GV58A.

Anne Søe GV68 ønsker at udtræde af bestyrelsen på baggrund af:
”Grundet den personlige sag mellem GV36, GV68 og bestyrelsen, har Anne Søe GV68 anmodet om at udtræde af bestyrelsen i utide. Bestyrelsen godkender dette og der vælges nyt medlem for en et-årig periode på generalforsamlingen 2014.

Der vælges 2 bestyrelsesmedlemmer for to-årig periode og 1 medlem for en et-årig periode.

7. Valg af suppleanter

Henrik GV 26 er på valg og der vælges 2 suppleanter for en 1 årig periode.

8. Valg af revisor og revisorsuppleant

Revisor Anne-Marie GV21 og revisorsuppleant Svend GV 66B er på valg og vælges for en 1 årig periode.

9. Ad hoc udvalg

Der vælges udvalg til legeplads og festudvalg.

10. Eventuelt

Den nuværende bestyrelse har tilmeldt sig projekt Nabohjælp.
Der orienteres herom.

 

NB: Den valgte bestyrelse fastlægger første bestyrelsesmøde straks efter generalforsamlingen.