Nr.: 6
Dato: Torsdag den 6. marts 2014 kl. 20.00
Sted: Jørgen GV 14
Til stede:
Afbud/fraværende: Gry med afbud
Referent: Grethe
Referat:

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

Godkendt

2. Aktuelle sager

Gartnervænget 37 har bedt om bestyrelsens udtalelse i forbindelse med ønsket om opførelse af lille udestue.
Tegninger er sendt til bestyrelsen.
Bestyrelsen har ingen indvendinger i forbindelse med tilbygningen. GV 37 orienterer selv naboerne til begge sider.
Grethe taler med ejeren af GV37.

Lån af boldbane i forbindelse med afholdelse af konfirmationsfest 17. – 19. maj 2014.
Formanden taler med de implicerede parter og naboer.
Sagen er til orientering.

3. Orientering fra udvalg.

Velkomstudvalg v. Per

Vi afventer indflytning i GV 6.

Økonomi v. Jørgen

Regnskabet er sendt til revision.

Legepladsudvalg

Intet nyt

Skov-/parkudvalg

Jørgen vil gå en tur i området for at besigtige skovarealerne for væltede træer.

Der er ikke træer der er til umiddelbar gene og fare for dyr og mennesker.

Vejudvalg v. Jørgen

Båndforsegling forsøges igangsat her i foråret.
Såfremt det bliver for varmt, bestilles båndforsejlingen til efteråret.

4. Opfølgning på igangværende sager

Status på tinglysning – afventer

Skovprojektet – afventer

5. Planlægning af generalforsamling den 20.marts 2014

Indkomne forslag – ingen modtaget fra grundejerne

Bestyrelsen fremsætter forslag om:

  1. vedtagelse af forretningsorden (ordensreglement) for bestyrelsens virke
  2. ekstraordinært tilskud til vejfonden på grund af få udgifter til snerydning
  3. konkretisering af anvendelse af vejfondens midler.

De tre forslag medsendes indkaldelsen til Generalforsamling.

6. Evt.

intet.