1) Godkendelse af sidste referat

Godkendt uden kommentar

2) Nyt fra udvalgene

  • Velkomstkomité: intet nyt
  • Hjemmesiden: intet nyt
  • Legepladserne: intet nyt
  • Festudvalg: intet nyt, hvis nogen vil lave fastelavn, er I velkommen, GV betaler for tønde og fastelavnsboller
  • Nabohjælp: Britta rykker for skilte til at sætte op ved indgangen til GV. Vi skal endnu engang opfordre alle til at melde sig til på Nabohjælp.dk og lave nabo grupper. Har I brug for hjælp hertil, kan I spørger Britta GV15.

3) Træfældning mellem Violvej og GV

Brev fra Poul Erik, Violvej, vedr. fældning af træer. Vi melder tilbage at vi vil behandle sagen og vender tilbage i marts.

Sven fra Violvej har tilbudt sin arbejdskraft, når vi skal have fældet træer, vi informere ham om tidspunktet, formentlig til arbejdslørdag i juni.

4) Brev fra GV 4

GV 4 er ikke tilfreds med GV 6 tilbygning. Vi meddeler GV 4, at vi beklager, men det er kommunens afgørelse, og GV ikke har noget med afgørelsen at gøre. Håber hermed at lukke sagen.

5) Opfølgning igangværende sager

Nabohjælpe se pkt. 2, nabohjælp.

Vedr. en evt. 20 km. Zone, så ligger dette pt. i vinterhi og afventer foråret.

6) Generalforsamling den 26. marts 2015

Afholdes på Restaurant Sønder Ege kl. 19.30. Nærmere info sendes ud en uge før.

Indslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest den 11. marts 2015 kl. 16, hvor næste bestyrelsesmøde afholdes.

7) Vedtægtsændring

Vi er blevet informeret om, at pkt. 3 i vores vedtægter skal ændres til ”Retten i Horsens”, da der ikke længere er en Ret i Skanderborg.

Der er ingen andre kommentar hertil.

8) Regnskab for 2014

Regnskabet for 2014 er udleveret, dette gennemgås næremere til næste bestyrelsesmøde som finder sted i uge 11.

8) Eventuelt

Lys på trappen, spørg kommunen, hvem der skal stå for dette.